INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:38:24
Home » ประกันภัยงานก่อสร้าง » การประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา (Contract Works Insurance)\"you

การประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา (Contract Works Insurance)

2016/01/18 6368👁️‍🗨️

การประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา เดิมเรียกว่า…
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor’s All Risk Insurance) หรือเรียกย่อๆ ว่า CAR
การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของงานติดตั้งเครื่องจักร (Erection’s All Risk Insurance) หรือเรียกว่าย่อๆ ว่า EAR

contract-works-insurance

เนื่องจากการประกันภัยทั้งสองแบบมีลักษณะแบบดังกล่าวมีลักษณธเป็นงานรับเหมา และความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกันจึงใช้กรมธรรม์แบบเดียวกัน เรียกว่า กรมธรรม์ประกันงานรับเหมาตามสัญญา (Contract Works Insurance Policy)

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
การประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญานี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองและชดใช้สินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น กับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ซึ่งไม่ได้ถูกระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัยมาตราฐานของบริษัทฯ (Contract Works Insurance Policy)

ภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุที่คุ้มครองมีพอสังเขปดังนี้
ภัยซึ่งระบุเป็น “ภัยธรรมชาติ” เช่น ลมพายุ พายุใต้ฝุ่น พายุหมุน วาตภัย น้ำท่วม น้ำหลาก อุทกภัย น้ำท่วม น้ำหลาก อุทกภัย แผ่นดินไหว ดินพังทลาย หินพังทลาย ฟ้าผ่า
ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุเนื่องจาก เช่น การใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้คุณภาพ การขาดฝีมือแรงงานที่ดี การขาดความชำนาญ อย่างไรก็ตาม การชดใช้ในกรณีข้อ 2 ดังกล่าวนี้ จะมีให้เฉพาะส่วนที่เสียหายอันเป็นผลตามมาในกรณีงานก่อสร้างเท่านั้น
อุบัติเหตุอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า ระเบิด โจรกรรม ความประมาทเลินเล่อ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 : ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก
กรมธรรม์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้รับเหมา หรือผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายทางทรัพย์สิน และการบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกซึ่งผู้รับเหมา หรือผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฏหมายอันเนื่องมาจากการทำงาน

ข้อยกเว้นทั่วไป
จำนวนเงินความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเอง
ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
การกระทำด้วยเจตนาทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสีนิวเคลียร์ หรือการเปรอะเปื้อน กัมมันตรังสี
ความเสียหายจากอาวุธนิวเคลียร์
ภัยสงคราม หรือการกระทำคล้ายสงครามทุกชนิด ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน ปิดโรงงาน ความไม่สงบของประชาชน

ข้อยกเว้นพิเศษ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาตามสัญญา เช่น ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ลูกจ้าง หรือคนงานของบุคคลดังกล่าว
การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (หรืออยู่ในความคุมดูแล) ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ลูกจ้าง หรือคนงานของบุคคลดังกล่าว
ความเสียหายอันเกิดจากการสั่นสะเทือน เนื่องจากเสาเข็ม และ/หรือ การถอดถอน หรืออ่อนตัวของสิ่งค้ำยัน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในที่นี้ หมายถึง งานก่อสร้าง หรือติดตั้ง เครื่องจักร ซึ่งผู้รับจ้างได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างจะทำการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้าง

ใครจะเป็นผู้เอาประกันภัย
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง

 

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow