INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 18:35:30
Home » ประกันภัยวิศวกรรม » ประกันงานก่อสร้าง (CAR)\"you

ประกันงานก่อสร้าง (CAR)

2016/03/24 3249👁️‍🗨️

ประกันลักษณะนี้ถูกเรียกในชื่อต่างๆ

ประกันงานก่อสร้าง
ประกันการก่อสร้าง
ประกันภัยงานก่อสร้าง
ประกันรับเหมาก่อสร้าง
ประกันภัยรับเหมาก่อสร้าง
ประกันภัยงานตามสัญญาจ้าง
ประกันภัยความเสี่ยงภัยในการก่อสร้าง
ปรกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง

ฯลฯ

บางบริษัทประกันภัย มีความคุ้มครองมาตรฐาน ครอบคลุมถึงวัสดุและ/หรือตัวงานตามสัญญา และสามารถขยายความคุ้มครองโดยรวมถึงรายการต่อไปนี้:
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้รับเหมา
ความล่าช้าในการก่อสร้าง
ความรับผิดจากการทำงานตามสัญญา
ความรับผิดต่อสาธารณะ

แต่โดยหลัก จะคุ้มครอง
1.ตัวงาน
2.การติดตั้ง
3.คาวมรับผิดบุคคลภายนอก

ประกันภัยการก่อสร้าง

การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้าง ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับตัวงานรับเหมาตามสัญญา เช่น งานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือคนงานของผู้รับเหมา การถูกโจรกรรม และคุ้มครองรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิตของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาท เลินเล่อ ของผู้รับเหมาหรือคนงานที่เกิดขึ้น จากอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน

เหมาะสำหรับ : เจ้าของโครงการ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง

ประกันภัยงานก่อสร้าง

การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้าง ให้ความคุ้มครองเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาโครงการต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดกับตัวงาน และทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือลูกจ้างในระหว่างการทำงาน เช่น การสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม เพลิงไหม้ที่ลุกลามจากการเชื่อมโลหะ เป็นต้น

ประกันงานก่อสร้าง (CAR ,Contractors all risk) 

หมวด 1 งานวิศวกรรมโยธาและอาคาร

งานก่อสร้าง (ทั้งงานก่อสร้างถาวร และงานชั่วคราวรวมวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของงาน และ/หรือ วัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ)
อุปกรณ์ก่อสร้าง (ไม่ใช่เครื่องจักรกล) เช่น นั่งร้าน Sheet Pile
เครื่องจักรกลสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง เช่น Tower Crane, Material

หมวด 2 งานติดตั้งเครื่องจักร

ทรัพย์สินหรือเครื่องจักรที่นำมาติดตั้ง เช่น งานระบบประกอบอาคาร (ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบสุขาภิบาล)

หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย ต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักร

ประกันงานก่อสร้าง (CAR ,Contractors all risk) 

ข้อตกลงคุ้มครองและทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยได้
ทรัพย์สินข้อใดที่จะได้รับความคุ้มครอง ต้องตกลงซื้อและระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

contractors-all-risks

ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้เอาประกันภัย (ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ/หรือ เจ้าของโครงการ) สำหรับภัยหรืออุบัติเหตุทุกชนิด
ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันภัย (งานก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องจักร)
ความคุ้มครองแบ่งเป็น 2 ประเภท

ภัยธรรมชาติ (Act of God )แผ่นดินไหว ลมพายุ (รวมทั้ง Hurricane Cyclone) การยุบตัวของแผ่นดิน แผ่นดินถล่ม การพังทลาย ความเสียหายจากน้ำ

ภัยอื่นๆ (Any Other Causes) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ เจตนามุ่งร้าย หรือกลั่นแกล้ง
ความประมาทเลินเล่อ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ

ความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
สำหรับการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้าง หรืองานติดตั้งสัญญา
(ในหรือรอบสถานที่ ก่อสร้าง) และผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย

ทุนประกันภัย
งานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร
ตามมูลค่าเต็มของงานก่อสร้างตามสัญญา (รวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง ภาษีศุลกากร ภาษีการค้า คำดำเนินการของผู้รับเหมาและวัสดุ
ที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ)อุปกรณ์ก่อสร้าง (ที่ไม่ใช่เครื่องจักรกล) มูลค่าตามสภาพแท้จริง (Current or Market Value)
เครื่องจักรกล ตามมูลค่าทดแทนทรัพย์สิน (Replacement Value)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ตามที่ตกลงกันแต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ
ผู้เอาประกันภัยต้องปฎิบัติตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง (Sound Engineering Practice)
ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภัยที่เป็นสาระสำคัญ (Material Chang in the risk)
เช่น การเปลี่ยนผู้รับเหมาหลัก เปลี่ยนแบบก่อสร้าง การหยุดงานก่อสร้าง

ข้อยกเว้นที่สำคัญ
ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ค่าปรับ เนื่องจากทำงานล่าช้า การสูญหายที่ตรวจพบเมื่อเช็คสต็อก

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับทรัพย์สิน
การออกแบบผิดพลาด แรงงานฝีมือด้อยคุณภาพ การชำรุดของเครื่องจักรกล อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือยานพาหนะทุกชนิด
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายอันเกิดจากการสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัว/ถอดถอน การอ่อนกำลังของสิ่งค้ำจุน (Vibration, Removal and Weakening
of Support – VRWS) การบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล ครอบครอง ควบคุมหรือเป็นของผู้รับเหมา หรือเจ้าของโครงการ

ความรับผิดอันเกิดจากยานพาหนะทุกชนิด
เอกสารเบี้องต้นประกอบการพิจารณารับประกันภัย
1. สัญญารับเหมาก่อสร้าง
2. ใบประเมินราคาก่อสร้าง (Bill of Quantity – BOQ)
3. ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง ภาพด้านหน้า – หลัง ภาพด้านซ้าย – ขวา

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow