INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 15:24:40
Home » Uncategorized » ประกันภัยวิศวกรรม\"you

ประกันภัยวิศวกรรม

2019/06/11 1042👁️‍🗨️

การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา

เป็นการประกันภัยที่นำเอาการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของการติดตั้งเครื่องจักรมารวมกันเป็นกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในฉบับเดียว

แบ่งความคุ้มครอง3 หมวด
หมวดที่ 1 งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
หมวดที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ระหว่างการใช้งาน หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อทำความสะอาดปรับปรุงเครื่องใหม่ หรือเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ที่เอาประกันภัยดังที่ได้ระบุไว้ หรือในระหว่างการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น หรือ ในระหว่างการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นกลับเข้าไปใหม่ ซึ่งในกรณีใดก็ตาม การประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์

ความคุ้มครอง 3 หมวด
หมวดที่ 1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หมวดที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์
หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น

การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ

หม้อกำเนิดไอน้ำ หมายถึง ภาชนะที่ปิดมิดชิด หรือทั้งภาชนะและระบบของท่อ ที่ถูกเผาไฟให้ร้อน เพื่อใช้ในการผลิตไอน้ำภายใต้ความดัน เมื่อใช้ในรายการนี้ “หม้อกำเนิดไอน้ำ” หมายรวมถึง ส่วนประกอบต่างๆ เครื่องให้ความร้อนสูงและเครื่องประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งสร้างรวมเป็นส่วนหนึ่งของหม้อกำเนิดไอน้ำ แต่ไม่รวมท่อไอน้ำ ท่อน้ำ หรือเครื่องประหยัดความร้อนที่แยกอยู่ต่างหาก การระเบิดของสิ่งเหล่านั้น จะได้รับความคุ้มครองโดยกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก็ต่อเมื่อได้ลงแจ้งไว้ในรายการนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ความคุ้มครอง 3 ส่วน
1.ความเสียหาย (นอกเหนือจากไฟไหม้) ต่อหม้อน้ำหรือถังอัดความดัน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรวมถึงทรัพย์สินข้างเคียงของผู้เอาประกันภัย
2.ความเสียหายทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย
3.ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง คนงาน หรือสมาขิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย





สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ



คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow