INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:23:48
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » โครงการ Lady Care เมืองไทยประกันชีวิต\"you

โครงการ Lady Care เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/24 3181👁️‍🗨️

โครงการ Lady Care เมืองไทยประกันชีวิต
Lady Care เข้าใจความต้องการของผู้หญิง หากเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถรักษาให้หายได้ แต่โรค “มะเร็ง” หากเป็นขึ้นมา นอกจากเป็นการบั่นทอนสุขภาพแล้ว การรักษาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูง หากรู้เท่าทันกับโรคนี้ด้วยการให้ Lady Care ทำหน้าที่ดูแลคุณ

ในปี 2547 คนไทยเสียชีวิตจำนวน 393,592 ราย โดย 10 สาเหตุแรกจำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิต

การเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ มีจำนวน 218,300 ราย คิดเป็น 55.46% ของจำนวนคนที่เสียชีวิตทั้งหมด
มะเร็ง… คือเนื้องอกชนิดร้ายแรงซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและลุกลามโดยไม่หยุดยั้งสามารถเกิด ได้ทุกแห่งในร่างกาย ยกเว้นเล็บและเส้นผม
มะเร็ง… พบได้ในคนทุกวัย แต่ 85 % พบในช่วงอายุ 35 – 75 ปี
มะเร็ง… ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่มีมะเร็งบางชนิดที่อาจพบบ่อยในเครือญาติเดียวกัน เช่น มะเร็งเต้านม
มะเร็ง… ป้องกันได้และรักษาให้หายได้ถ้าท่านสนใจตัวเอง หลีกเลี่ยงภาวะที่อาจทำให้เกิดมะเร็ง และไม่ละเลย ความผิดปกติในตัวเอง
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต โดยโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิง 10 อันดับแรก ได้แก่
1. มะเร็งปากมดลูก 2. มะเร็งเต้านม 3. มะเร็งตับ 4. มะเร็งปอด 5. มะเร็งลำไส้ใหญ่
6. มะเร็งรังไข่ 7. มะเร็งช่องปาก 8. มะเร็งต่อมไทรอยด์ 9. มะเร็งกระเพาะอาหาร 10. มะเร็งคอมดลูก

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
3. รับประกันเฉพาะเพศหญิง
– อายุที่รับประกัน 18 – 50 ปี กรณีเลือกสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้
– อายุที่รับประกัน 18 – 40 ปี กรณีเลือกสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้ พลัส

แผนความคุ้มครอง : ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ 4 แผน ดังนี้
..

ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้ & สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ พลัส
..
หมายเหตุ : เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันนี้ สามารถนำ ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

* โรคร้ายแรง หมายถึง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และบริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคใดโรคหนึ่งดังนี้ บริษัทฯจะจ่าย 100% ของผลประโยชน์โรคร้ายแรง
1. มะเร็งเต้านมหรือปากมดลูก
2. มะเร็งที่ยังไม่ลุกลามเข้าถึงเยื่อบุฐานของเต้านมหรือปากมดลูก (เฉพาะข้อ 2 นี้ จ่ายผลประโยชน์ 30% ของผลประโยชน์โรคร้ายแรง และผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในข้อ 1, 3 และ 4 อีก 70% ของผลประโยชน์โรคร้ายแรง)
3. โรคมะเร็งอื่นๆของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ได้แก่ มดลูก รังไข่ ท่อทางเดินรังไข่ ช่องคลอด หรือปากช่องคลอด
4. โรคลูปัส หรือโรค SLE
** ผลประโยชน์จากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ประกอบด้วยผลประโยชน์ 2 ส่วนคือ
1. ผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์ หากแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เอาประกันภัยหรือทารกมีอาการ แทรกซ้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์ ดังนี้
ทารกในครรภ์เสียชีวิตหลังจากอายุครรภ์ 195 วัน
การผ่าตัดรักษาเนื่องจากภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์ โดยจะจ่ายเพียงครั้งเดียว และถือว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์สิ้นสุดลง
2. ผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตร หากแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เอาประกันภัยหรือทารกมีอาการแทรกซ้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการคลอดบุตร ดังนี้
ผู้เอาประกันเสียชีวิตภายใน 42 วันนับแต่วันคลอดบุตร
ทารกเสียชีวิตภายใน 28 วันนับแต่วันคลอด
ทารกที่มีชีวิตอยู่อย่างน้อย 28 วันนับแต่วันคลอดและได้รับการวินิจฉัยภายใน 2 ปี ว่ามีโรคประจำตัวแต่
กำเนิด ได้แก่ ภาวะดาวน์ซินโดรม โรคกระดูกสันหลังโป่ง หัวใจผิดปกติแบบ Tetralogy of Fallot หรือ
อาการไขว้กันของหลอดเลือดใหญ่
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์100% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตร โดยจะจ่ายเพียงครั้งเดียว และถือว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตรสิ้นสุดลง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภายในกำหนดเวลา 10/10
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวัน กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ มีทั้งหมด 6 ข้อ
ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ พลัส มีทั้งหมด 7 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. การเจ็บป่วย หรือ โรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือ ภายใน 90 วันภายหลังวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือ วันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้น

โครงการ Lady Care ใช้ใบเสนอขายแบบภายในกำหนดเวลา 10/10 และใบเสนอขายสัญญาเพิ่มเติม





สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ



คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow