INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 13:44:01
Home » ฟินันซ่าประกันชีวิต » ประกันกลุ่มสำหรับนายจ้าง/ลูกจ้างแบบชั่วระยะเวลา YRT ฟินันซ่าประกันชีวิต\"you

ประกันกลุ่มสำหรับนายจ้าง/ลูกจ้างแบบชั่วระยะเวลา YRT ฟินันซ่าประกันชีวิต

2010/10/05 2256👁️‍🗨️

ประกันกลุ่มสำหรับนายจ้าง/ลูกจ้าง ฟินันซ่าประกันชีวิต
แบบชั่วระยะเวลา YRT (Yearly Renewal Term)
เป็น สัญญาประกันภัยหลัก ( กรมธรรม์หลัก ) ที่ให้ความคุ้มครองแบบชั่วระยะเวลาปีต่อปี เป็นการ รับประกันชีวิตของบุคคลหลายๆคน ภายใต้กรรม์ธรรมฉบับเดียว สามารถต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป ส่วนใหญ่จะขายให้กับนายจ้างที่ต้องการให้ สวัสดิการแก่พนักงานเพื่อแบ่งเบาภาระทางเศรฐกิจของครอบครัว ในกรณีที่พนักงานถึงแก่กรรมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ การถูกฆาตกรรม โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินทดแทนเท่าจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่พนักงาน ( ผู้เอาประกันภัย ) ได้ระบุไว้ก่อนถึงแก่กรรม การประกันชีวิตแบบนี้ บริษัทจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยถูกกว่าการประกันภัยรายบุคคลมาก

ความคุ้มครอง
คุ้มครองการเสียชีวิต จากทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก ตามทุนประกันที่กำหนดไว้โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้ เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย , เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ , เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ( ยกเว้นภายในปีแรกของการทำประกัน ), เสียชีวิตจาการถูกลอบทำร้าย หรือถูกฆาตกรรม เสียชีวิตจากการคลอดบุตรหรือแท้งบุตร , เสียชีวิตตามธรรมชาติ

การบริการด้านสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต
ทันทีที่ผู้เอาประกันเสีย ชีวิต ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินทดแทนมรณกรรมภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน รายละเอียดที่จะต้องยื่นให้บริษัทฯ ทราบมีดังนี้
1 แบบฟอร์มคำร้องเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ฉบับจริง
2 สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้เสียชีวิตและของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิต ( ที่ประทับตราคำว่า “ ตาย ” แล้ว ) และของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
4 สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
5 สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของตำรวจ ( กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ )
6 สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพหน้า – หลัง ( กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ )

สัญญาเพิ่มเติม
การประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากโรคภัยและอุบัติเหตุ (GTPD)
ให้ความคุ้มครองการ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากสาเหตุการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ จนทำให้กลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ สิ้นเชิงถาวรจนไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือบริษัทฯ ยินยอมให้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยจะจ่ายเงินชดเชยตามตารางผล ประโยชน์ที่ระบุไว้ กรณีต่อไปนี้ให้ถือ ว่าเป็นการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วย คือตาบอดสนิททั้ง 2 ข้าง ไม่มีทางรักษาให้หายได้การสูญเสียมือ 2 ข้าง หรือ เท้าทั้ง 2 ข้างตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ 1 ข้าง กับสูญเสียมือหรือเท้า 1 ข้าง
( หมายเหตุ “ การสูญเสียมือหรือเท้า ” หมายความถึง การตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือการสูญเสียสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงตลอดไป ”)

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (GAI, GADD, GADB)
เป็น สัญญาเพิ่มเติม ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีประสบอุบัติเหตุ (หรือกรณีอุบัติเหตุพิเศษ) ทั้งในและนอกเวลาทำงานแล้วทำให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะที่สำคัญในการประกอบอาชีพ หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งทำให้เกิดการเสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุโดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยให้ ตามทุนที่ระบุไว้ในตารางความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี

ตารางความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
กรณีสูญเสียชีวิต ( สาเหตุเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ) จ่าย 100% ของทุนประกันอุบัติเหตุ
กรณีสูญเสียชีวิต ( สาเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุพิเศษ ) จ่าย 200% ของทุนประกันอุบัติเหตุ
กรณีสูญเสียมือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง จ่าย 100% ของทุนประกันอุบัติเหตุ
มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง จ่าย 100% ของทุนประกันอุบัติเหตุ
มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง จ่าย 60% ของทุนประกันอุบัติเหตุ
นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน จ่าย 25% ของทุนประกันอุบัติเหตุ
การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จ่าย 100% ของทุนประกันอุบัติเหตุ

GAI
ให้ความคุ้มครองการ สูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ, ให้ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ,ให้ความคุ้ม ครองการทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ, ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตเนื่องจากสาธารณภัย

GADD
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ, ให้ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ, ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตเนื่องจากสาธารณภัย

GADB
ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

รายละเอียดในการให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต
การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ( อบก.1)
บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองในข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตาราง เท่านั้นการประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิด จากการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิด จากปัจจัยภายนอกร่างกายของลูกจ้าง / สมาชิกผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1. การเสียชีวิต
ถ้า การบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ลูกจ้าง / สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ก็ดี หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ลูกจ้าง / สมาชิกผู้เอาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดีบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจำนวนเงิน เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
2. การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ลูกจ้าง / สมาชิกผู้เอาประกันภัย ได้รับการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงดังกำหนดข้างล่างนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้ :-
2.1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา สองข้าง
2.2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
2.3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
2.4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
2.5 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
2.6 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
2.7 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง
การ สูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียสายตา หมายความถึงตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป บริษัท จะจ่ายค่า ทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ถ้า การบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ลูกจ้าง / สมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่าย ค่าทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (อบก.2)
บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองในข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ ระบุไว้ในตารางเท่านั้น การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาด เจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจาก ปัจจัยภายนอกร่างกายของลูกจ้าง / สมาชิกผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1. การเสียชีวิต
ถ้าการ บาดเจ็บที่ได้รับทำให้ลูกจ้าง / สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดีหรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ลูกจ้าง / สมาชิกผู้เอาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในและ เสียชีวิตเพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดีบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอา ประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
2. การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ลูกจ้าง/สมาชิกผู้เอาประกันภัยได้รับการสูญเสียโดย ถาวรสิ้นเชิงดังกำหนดข้างล่างนี้ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้ :-
2.1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตา สองข้าง
2.2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
2.3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
2.4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
2.5 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
2.6 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับข้อเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
2.7 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้าง
2.8 75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับแขนหนึ่งข้าง ตั้งแต่ไหล่
2.9 65% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับแขนหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อศอก
2.10 75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับขาหนึ่งข้าง ตั้งแต่ต้นขา
2.11 65% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับขาหนึ่งข้าง ตั้งแต่หัวเข่า
2.12 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกสองข้าง หรือเป็นใบ้
2.13 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
2.14 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วหัวแม่มือ ( ทั้งสองข้าง )
2.15 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วหัวแม่มือ ( หนึ่งข้อ )
2.16 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วชี้ ( สามข้อ )
2.17 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วชี้ ( สองข้อ )
2.18 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วชี้ ( หนึ่งข้อ ) ( ไม่น้อยกว่าสองข้อ ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและ นิ้วชี้
2.19 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับนิ้วหัวแม่เท้า
2.20 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับนิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว ( ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ ) นอกจากนิ้ว หัวแม่เท้า
การสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิง ให้ รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิงการสูญ เสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไปบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการ ที่สูง ที่สุดรายการเดียวเท่านั้นเว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้ว มือ หรือนิ้วเท้าโดยถาวรสิ้นเชิงตามรายการที่ 2.14 ถึง 2.21 และไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 2.1 ถึง 2.11 ได้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทน ให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอา ประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ถ้าการ บาดเจ็บที่ได้รับทำให้ลูกจ้าง / สมาชิกผู้เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือทุพพลภาพถาวรบางส่วนภายใน 180 วัน และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือบางส่วนนั้นได้เป็นไป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้
3.1 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ในกรณีเป็นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
สัญญาเพิ่มเติมชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (MEA)
สัญญาเพิ่มเติมชด เชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุช่วยให้ผู้ เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายร่างกายเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล น้อยลงหรืออาจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ในขณะที่สัญญาเพิ่ม เติมฉบับนี้มีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยแพทย์ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล และค่าโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นให้ตลอดระยะเวลา 52 สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุนั้นรวมทั้งค่าบริการรถพยาบาลที่จำเป็นและสมควรให้ เท่าที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงแต่ ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้สำหรับอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง

การประกันสุขภาพกลุ่ม
เป็น สัญญาเพิ่มเติม ให้ความคุ้มเพิ่มเติมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถใช้บัตรสุขภาพได้โดยไม่เกินที่ระบุไว้ตามตารางความคุ้มครอง
ผู้ป่วยใน หมายถึง การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ผู้ป่วยนอก หมายถึง การรักษาที่คลีนิคแพทย์ หรือโรงพยาบาล ( ไม่ต้องนอนพักรักษาตัว )
ผลประโยชน์ที่จะได้รับกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ( ผู้ป่วยใน )

ค่าห้องและอาหาร
จ่าย ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวันที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ และมีกำหนดเวลาไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
ค่าใช้จ่ายทั่วไป
จ่ายให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่
• ค่าบริการสำหรับการใช้ห้องผ่าตัด การวินิจฉัย เอ็กซเรย์ การให้ยาบริโภค กายภาพบำบัด การบริการให้โลหิต ยกเว้นค่าโลหิต และ / หรือพลาสม่า
• ค่าบริการสำหรับการวางยาสลบ และค่าบริการแพทย์วางยาสลบ
• ค่าบริการรถพยาบาล

ค่าผ่าตัด
จะจ่ายผลประโยชน์ให้สำหรับค่าผ่าตัด ซึ่งกระทำโดยศัลยแพทย์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราร้อยละของผลประโยชน์การผ่าตัดแต่ละประเภทซึ่งระบุในตาราง อัตราค่าผ่าตัด

ตารางอัตราค่าผ่าตัด
ลักษณะของการผ่าตัด(ตัวอย่างบางส่วน) | ผลประโยชน์สูงสุด
การผ่าตัดไส้ติ่ง 50 %
การผ่าตัดต่อมลูกหมากออก 75 %
การผ่าตัดลำไส้ 75 %
การตัดมดลูกส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็ง 75 %
การผ่าตัดกระเพาะอาหาร 75 %
การผ่าตัดใหญ่ของมะเร็งทุกระยะ 100 %
การผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออก 75 %
การตัดต่อมไทรอยด์ 75 %
การตัดต้นขาที่ตะโพก 75 %
การตัดเข้าไปในช่องสมอง 100 %
การผ่าตัดอวัยวะหูภายในเพื่อให้ได้ยิน 100 %
การผ่าตัดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นใน เงื่อนไขกรมธรรม์
การผ่าตัดต้อกระจก 50 %
การผ่าตัดเอาไต เข้า – ออก อย่างละ 75 %

ค่าดูแลโดยแพทย์
จะจ่ายค่าแพทย์ที่มาดูแลในโรงพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวันที่ระบุในตารางผลประโยชน์และ มีกำหนดเวลาไม่เกิน 30 วันต่อการเจ็บป่วย แต่ละครั้ง

ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
จ่ายให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์

การรักษาพยาบาลคนไข้นอกฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ
การรักษาพยาบาล ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและได้รับการรักษาพยาบาล ที่สถานพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุจะจ่ายให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุด ที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่คลีนิคหรือแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล (คนไข้นอก)
เมื่อ พนักงานไปรับการรักษาที่โพลีคลีนิค คลินิก หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายค่าแพทย์ ค่ายา เอ็กซเรย์และการตรวจในห้องปฎิบัติการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผล ประโยชน์ต่อวันที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์

การรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเกินกว่าความคุ้มครองสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้ :-
1. ผลประโยชน์รักษาการเจ็บป่วยสาหัส
หาก เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองเกิดขึ้นต่อบุคคลได้รับความคุ้มครอง ใน ระหว่างการ ดูแลรักษาโดยแพทย์บริษัทจะจ่ายให้ร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้นเฉพาะส่วนที่เกินจำนวนเงินความเสียหาย ส่วนแรกดังกำหนดตามข้อ 2 ต่อไป
2. ความเสียหายส่วนแรก
จำนวนเงินความ เสียหายส่วนแรกที่บุคคลได้รับความคุ้มครองต้องรับผิดเองแต่ละคน ตามจำนวนเงินที่กำหนดในตาราง เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนติดต่อกันนับแต่วันเริ่มเข้ารับการรักษา บริษัทจะนำมาคำนวณจำนวน เงินเพื่อหักความเสียหายส่วนแรกโดยทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการบาดเจ็บ หรือป่วยไข้อันเกิดจากสาเหตุไม่เกี่ยวพันกัน
3. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
จำนวนเงินสูงสุดที่ จะจ่ายให้ตามการประกันภัยนี้ต่อบุคคลได้รับความคุ้มครองคนหนึ่งคนใด สำหรับค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง เพราะการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้อันเกิดจากสาเหตุอันเดียวกัน หรือสาเหตุเกี่ยวพันกัน ซึ่งได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา ผลประโยชน์หนึ่งครั้ง หรือมากกว่า ผลประโยชน์สูงสุดตามที่กำหนดไว้ในตาราง
4. ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์
บริษัทจะจ่ายผล ประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้เนื่องมาจากสาเหตุอย่างหนึ่ง หรือสาเหตุเกี่ยวพันกัน จะเริ่มต้นในวันที่มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินความเสียหาย ส่วนแรกและ จะนับต่อจากวันนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี ระยะเวลาผลประโยชน์จะสิ้นสุดลง ดังนี้ :-
(1) วันที่บุคคลได้รับความคุ้มครองได้หายจากการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้ หรือ
(2) ในวันที่มีการจ่ายผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้นั้นแล้ว

การกำหนดระยะเวลาจ่ายผลประโยชน์นั้นไม่ทำให้ผู้รับความคุ้มครองเสียสิทธิใน การกำหนดระยะเวลาจ่ายผลประโยชน์ ครั้งต่อไป สำหรับการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้ โดยมีเงื่อนไขว่า :-
ก. ระยะเวลาจ่ายผลประโยชน์ครั้งต่อไป จะต้องเริ่มต้นหลังจากการสิ้นสุดของระยะเวลาจ่ายผลประโยชน์ครั้ง ก่อนและ
ข. การจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้นั้นยังไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง

การรักษาฟัน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่บุคคลได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
1. สำหรับการบริการโดยทันตแพทย์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจฟัน ( อุด / ขูด / ถอน ) บริษัทจะจ่าย ผลประโยชน์นี้ไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายจริงหรือจำนวนเงินจำกัดต่อครั้ง หรือผลประโยชน์สูงสุดแต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย ดังระบุไว้ในตาราง แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

2.ข้อยกเว้น : การประกันภัยที่ให้ไว้ตามสัญญาคุ้มครองนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับ
2.1 การทำฟันปลอม การครอบฟัน
2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย มีสิทธิในการรับผลประโยชน์ค่าใช่จ่ายการรักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันภัย อื่น หรือตาม กฎหมายอื่นและได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาแล้วทั้งหมด หรือแต่บางส่วนผู้เอาประกันภัย สามารถที่จะใช้สิทธิใน การเรียกร้องผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ได้ไม่เกินผล ประโยชน์สูงสุด ที่กำหนดไว้ตามสัญญา แต่ทั้งนี้ผลประโยชน์ดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้รับรวมทั้งสิ้นต้องไม่ เกินค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปตามความเสียหายที่แท้จริง

การคลอดบุตร บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่บุคคลได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
1.สำหรับการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพราะการมีครรภ์
1.1 ค่าห้องและอาหาร
1.2 ค่าใช้จ่ายทั่วไป
1.2.1 ค่าบริการสำหรับใช้ห้องผ่าตัด การวิจัย การให้ยาบริโภค การให้โลหิต
1.2.2 ค่าบริการแพทย์สำหรับยาสลบ และการวางยาสลบ
1.2.3 ค่าบริการรถพยาบาล แต่ไม่เกิน 300 บาท สำหรับระยะการพักอยู่แต่ละครั้ง
1.3 ค่าบริการผ่าตัดเพื่อการผ่าตัดเพราะการคลอดบุตรยาก การแท้งบุตร การกระทำโดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์บริษัทจะ จ่ายผลประโยชน์สำหรับการมีครรภ์แต่ครั้งละไม่เกิน
1.4 จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือ
1.5 100% ของผลประโยชน์สูงสุดดังระบุไว้ในตาราง ในกรณีการคลอดบุตรปกติ หรือ
1.6 50% ของผลประโยชน์สูงสุดดังระบุไว้ในตาราง ในกรณีแท้งลูก
1.7 200% ของผลระโยชน์สูงสุดดังระบุไว้ในตาราง ในกรณีมีการกระทำการผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือเพื่อการคลอด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า
ข้อยกเว้น
1 การบริการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น การใช้วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์หรือหนังสือพิมพ์
2 การวินิจฉัยโรค เว้นแต่ได้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3 การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
4 การบริการรักษาพยาบาลไม่เกี่ยวกับการคลอดบุตร เช่นการรักษาพยาบาลเด็กแรกเกิด กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดความคุ้มครอง

การบริการด้านค่ารักษาพยาบาล
การรักษาพยาบาลจาก สถานพยาบาลได้ทุกสถานที่ โดยผู้เอาประกันเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ก่อนแล้วนำเอกสารมาเบิกเงินคืนได้ ( แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ) จากบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) หรือที่สำนักงานสาขาทั่วประเทศหรือการใช้ บริการ FAX CLAIM

การบริการด้านสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต
ทันทีที่ผู้เอา ประกันเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินทดแทนมรณกรรมภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน รายละเอียดที่จะต้องยื่นให้บริษัทฯ ทราบมีดังนี้
1 แบบฟอร์มคำร้องเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ฉบับจริง
2 สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้เสียชีวิตและของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิต ( ที่ประทับตราคำว่า “ ตาย ” แล้ว ) และของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
4 สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
5 สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของตำรวจ ( กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ )
6 สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพหน้า – หลัง ( กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ )

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow