INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 9:53:00
Home » ประกันรถยนต์ » ประกันรถยนต์ประเภท2 ,ประกันรถยนต์ชั้น2\"you

ประกันรถยนต์ประเภท2 ,ประกันรถยนต์ชั้น2

2017/05/05 1433👁️‍🗨️

ประกันรถยนต์ประเภท2 ,ประกันรถชั้น2
เงื่อนไขความคุ้มครอง
1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก
ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย กรณีเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่าย
ที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้หมายรวมถึงบุคคลภายนอกที่อยู่นอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่
แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ดังกล่าวนี้ คือ
1.1 ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ
1.2 คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในขณะการจ้างงานของผู้ขับขี่นั้น

2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริง
แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
แต่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
2.1 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของ
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
2.2 เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจากการ
สั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์

3. รถยนต์สูญหาย / รถยนต์ไฟไหม้
3.1 รถยนต์สูญหาย
อันเกิดจากการลักการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน
เอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
3.2 รถยนต์ไฟไหม้
ไฟไหม้ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือ
เป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow