INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:58:10
Home » นำสินประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » การประกันภัยรถยนต์ – นำสินประกันภัย\"you

การประกันภัยรถยนต์ – นำสินประกันภัย

2011/09/12 1424👁️‍🗨️

การประกันภัยรถยนต์ – นำสินประกันภัย
รถยนต์คือ ปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่ให้ประโยชน์ และความสะดวก สบาย ทั้งการเดินทาง การขนส่ง แต่สิ่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือความเสี่ยงภัยอันเกิด จากอุบัติเหตุในขณะที่ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อเจ้าของ และผู้ประสบภัย ดังนั้นการประกันภัยรถยนต์จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การประกันภัยรถยนต์ ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ให้ความคุ้มครองชีวิตและบาดเจ็บแก่ผู้ประสบภัย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 4 ประเภท คือ

2.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
Third Party Bodily Injury : TPBI) หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บ หรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บ หรือมรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย

2.2 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
Third Party Property Damage :TPPD) หมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.3 ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์
(Own Damage : OD) หมายถึงความคุ้มครองความเสียหายของตัว รถยนต์คันที่เรียกเอาประกันภัยรวมถึงอุปกรณ์

2.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
(Fire and Theft : F&T) หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยที่ถูกไฟไหม้ และการสูญหาย
รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow