INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 22:23:32
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย » ประกันภัยรถยนต์ – ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ – ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

2012/08/02 1439👁️‍🗨️

รถยนต์เป็นพาหนะที่อำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของมนุษย์ได้เช่นกัน มนุษย์จึงได้พยายามที่จะหาทางป้องกันอุบัติเหตุหรือพยายามที่จะลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ลงทุกวิถีทาง แต่การที่จะป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุเลยนั้น ย่อมเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะทำได้ ดังนั้นวิธีการที่จะลดความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการเสี่ยงภัยของรถยนต์ที่ดีที่สุด คือ การประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย รวมถึงต่อสังคมมากขึ้นเป็นลำดับ

ประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)
การประกันภัยภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)
เป็นส่วนที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี ทั้งนี้ ก็เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประสบภัยจาก รถยนต์ทุกคน จะได้รับการชดเชยจากฝ่ายที่ผิด หรือถูกชนโดยไม่ทราบคู่กรณี เงื่อนไขความคุ้มครองและวงเงินจำกัดความรับผิดชอบจะกำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

การประกันภัยภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
เป็นส่วนที่คุณสามารถเลือกซื้อได้เพิ่มเติมตามความต้องการและกำลังทรัพย์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่ได้จาก พ.ร.บ.

ประเภท1 : ให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งคุ้มครอง ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการชน การลักทรัพย์อุปกรณ์การสูญหายทั้งคัน และไฟไหม้ทั้งสาเหตุ โดยตรงและโดยอ้อม

ประเภท2 : ให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งคุ้มครองความสูญหาย และไฟไหม้ต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย

ประเภท3 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประเภท 3 พิเศษ : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งคุ้มครอง ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

ประเภท 5 (2+) : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งคุ้มครองความสูญหาย ไฟไหม้ และความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow