INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:02:28
Home » ข่าวประกันภัย » คปภ. ร่างปรับปรุงโครงสร้างกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ของบริษัทประกันภัย\"you

คปภ. ร่างปรับปรุงโครงสร้างกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ของบริษัทประกันภัย

2020/08/05 136401👁️‍🗨️

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย
– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใส

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย

ข่าว

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2557 ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับประกาศฉบับอื่นของสำนักงานที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
 
เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2557 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีสาระสำคัญเพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการ หรือบรรษัทภิบาลที่ดี ส่งเสริมความมั่นคง มีความโปร่งใส เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ รวมถึงบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทสามารถว่าจ้าง บุคคลภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายได้ โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
 
ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าว เป็นกฎหมายอนุบัญญัติที่ครบระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของประกาศเพื่อให้บริษัทประกันภัยมีโครงสร้างการจัดการและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างการจัดการเพื่อความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย รวมถึงเพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับประกาศฉบับอื่นของสำนักงานที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยปรับปรุงสาระสำคัญ 2 ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนแรก ปรับปรุง “คำนิยาม” เช่น คำว่า “กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน” เป็น “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” และส่วนที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล/ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเดิมจะกำหนดเพียงคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น ปรับปรุงการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน โดยกำหนดให้ระเบียบการปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความยืดหยุนต่อการปฏิบัติงานจริง ซึ่งการมอบหมายยังคงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มีการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการทุจริต ซึ่งบริษัทอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่นภายในบริษัทที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ทำหน้าที่ดังกล่าวได้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปรับปรุงการกำหนดให้หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่มีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ ซึ่งมีความเป็นกลาง โดยต้องคำนึงถึงการถ่วงดุลอำนาจ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากรูปแบบโครงสร้างหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการทำงานของบริษัท ให้เป็นกระบวนการทำงานหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ซึ่งการปรับปรุงสาระสำคัญดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทประกันภัยมีโครงสร้างการจัดการและการควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักการป้องกัน 3 ชั้น (Three lines of Defense) ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างการจัดการเพื่อความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย 

 “ในการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคธุรกิจประกันภัย และยังได้ศึกษาหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อให้บริษัทประกันภัยเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด อันจะส่งผลทำให้คณะกรรมการของบริษัทประกันภัยมีบทบาทและมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการสร้างธรรมาภิบาลภายในองค์กร ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย สำหรับขั้นตอนต่อไปของการดำเนินการตามประกาศฯ ฉบับนี้สำนักงาน คปภ. จะเสนอให้ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานบอร์ด คปภ.ลงนามในประกาศฯ ฉบับปรับปรุงนี้ เพื่อให้มีผลบังคับต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ถือเป็นการทำงานเชิงรุกของ คปภ เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค ลูกค้าผู้ซื้อประกันภัย และจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ยังผลสู่การยกระดับคุณภาพของประชาชนคนในชาติ

อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานเห็นว่า .. การควบคุมภายในต่อบริษัทประกันภัย
– เป็นไปได้ในทางปฏิบัติได้เพียงใด? เพราะ บางบริษัทประกันภัย มีการทำงานเป็นขบวนการ ในลักษณะ เป็นกลุ่มแก๊ง ที่ช่วยเหลือกันในองค์กรของตัวเอง ในการเอาเปรียบรังแก ผู้บริโภค และ ตัวแทนนายหน้า เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

– มีเกณฑ์ในการวัดผลอย่างไร?
เกณฑ์การวัดผล ว่า ประกาศดังกล่าว เมื่อบังคับใช้แล้วจะทำให้ปัญหาต่างๆของบริษัทประกันภัยที่กระทบต่อลูกค้า และ อุตสาหรกรรมประกันภัย ลดลง หรือ หายไปได้ มีประสิทธิภาพ และ เชื่อถือ ได้มากน้อยเพียงใด

การจะประเมิน และวัดผลได้ถูกต้อง ต้องเกิดจากผู้ใช้งาน ซึ่งก็คือ ลูกค้าผู้เอาประกันภัย โดยคปภ ต้องเปิดโอกาสให้ลูกค้า ผู้บริโภค ตัวแทน นายหน้า หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล อย่างจริงจัง เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงและ ลดการครหา กังขาต่อสิ่งที่ คปภ ได้ทำ ทั้งนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นว่า คปภ นั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาจริงเอาจังเพียงใด ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสารธารณชน จนประชาชนเกิดความเชื่อถือ ในต่ออุตสาหกรรมประกันภัย มากชึ้นต่อไป

ทีมงาน insurancethai.net ขอเป็นกำลังใจ เอาใจช่วย ให้ คปภ ได้บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ อย่างเร็วที่สุด ให้สมกับเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกันภัยของไทย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow