INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 22:52:29
Home » ประกันรถยนต์ » ขนาดรถยนต์\"you

ขนาดรถยนต์

2018/05/28 1099👁️‍🗨️

ขนาดรถยนต์แยกตามลักษณะการใช้รถยนต์
โดยแยกออกเป็น…
(1) ขนาดเครื่องยนต์ ใช้สำหรับรถยนต์นั่ง รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์ รถพยาบาล
(2) จำนวนที่นั่ง ใช้สำหรับรถยนต์โดยสาร
(3) น้ำหนักบรรทุก ใช้สำหรับรถยนต์บรรทุก รถยนต์ลากจูง รถพ่วง รถดับเพลิง รถใช้ในการเกษตร รถใช้ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ น้ำหนักบรรทุกให้หมายความถึงน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกัน


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow