INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:10:04
Home » ไทยประกันชีวิต » ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยประกันชีวิต\"you

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยประกันชีวิต

2010/09/27 1151👁️‍🗨️

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยประกันชีวิต
อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ทุกวินาทีโดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนหลายครั้งที่ความเสียหาย และความสูญเสียนั้นอาจหมายถึงชีวิตหรือความบาดเจ็บทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ที่คุณหรือใครก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
เพราะเราเข้าใจถึงผลกระทบและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเหล่า นี้ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัดจึงเสนอกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Personal Shield 1” มอบ ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ แด่คุณและคนที่คุณรักเพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้คุณมากยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Personal Shield 1”
มอบความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. ทั่วโลกอุ่นใจได้ด้วยวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด คุณก็อุ่นใจได้ด้วยวงเงินคุ้มครองที่บริษัทฯ ยินดีจ่ายเพื่อทดแทนการบาดเจ็บ และความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุด

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียมือและเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า และรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Shield 1)
ความคุ้มครองตาม กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล นี้ไม่ครอบคลุมถึง…
ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุและเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
• การกระทำของบุคคลผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ*สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า
“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ*สุรา” นัน ในกรณีท1ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตังแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
• การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
• การได้รับเชิ้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
• การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที1จำเป็นจะต้องกระทำเนื1องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ1งได้รับการคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
• การแท้งลูก
• การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบ ืองต้น อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
• การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis)กระดูกสันหลังเสื่อม (Dgeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื1อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
• สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การทีประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
• อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
• ขณะที1บุคคลผู้เอาประกันภัย ล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดแข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังข ขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อนเล่นบันจี้จัมพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำนําที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้นํา
• ขณะที1บุคคลผู้เอาประกันภัยขับขี1 หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
• ขณะที่บุคคลผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
• ขณะที1บุคคลผู้เอาประกันภัยขับขี1หรือปฏิบัติหน้าที1เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
• ขณะที่บุคคลผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนตัว1 ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
• ขณะที1บุคคลผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที1ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
ขณะที1บุคคลผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที1เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนัน เกิน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยตังแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติสงคราม หรือปราบปรามนัน จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนัน ส่วนหลังจากนันให้กรรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Shield 1)

• กรมธรรม์สำหรับผู้มีอายุ 18-60 ปี
• เป็นสมาชิกบัตรเครดิต Visa หรือ Master card
• สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ
• เบี้ยประกันภัยคงที่และให้ความคุ้มครองต่อเนื่อง ด้วยการต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติจนถึงอายุ65 ปี
• สามารถเลือกรับความคุ้มครองพร้อมคู่สมรส รับทันทีส่วนลด 10 %
• สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระเข้ามาแล้วคืนเต็มจำนวน
กรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อ …
: ผู้ขอเอาประกันภัยแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแก่บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
: บริษัทฯ ไม่ได้รับการชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงกำหนดชำระ
: บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์

หมายเหตุ – บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ, เบี้ยประกันภัยรายเดือนเรียกเก็บครั้งแรกจำนวน 1 งวด

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow