INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 9:36:49
Home » ไทยประกันชีวิต » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลชดเชยรายวัน ไทยประกันชีวิต\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลชดเชยรายวัน ไทยประกันชีวิต

2010/09/27 1231👁️‍🗨️

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและชดเชยรายวัน ไทยประกันชีวิต
อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ทุกวินาทีโดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน หลายครั้งที่ความเสียหาย และความสูญเสียนั้นอาจหมายถึงชีวิต หรือความบาดเจ็บทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ที่คุณหรือใครก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น

เพราะ เราเข้าใจถึงผลกระทบและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเหล่านี้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จึงเสนอกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ” Personal Shield 2″ มอบความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ แด่คุณและคนที่คุณรัก เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้คุณมากยิ่งขึ้น และทวีความคุ้มค่าด้วย “ค่าชดเชยรายวัน” กรณีเข้าพักรับการรักษาตัวในฐานะ “ผู้ป่วยใน”ในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุนานต่อเนื่องสูงสุด 365

หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
* ผู้เอาประกันภัย จะได้รับ “เงินชดเชยรายวัน” กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก อุบัติเหตุ ฐานะ “ผู้ป่วยใน” เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
** เบี้ยประกันภัยรายเดือนเรียกเก็บครั้งแรก 1

ลดภาระให้คุณด้วยเงินชดเชยรายวัน
เมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหลังจากเกิด อุบัติเหตุ บริษัทฯ พร้อมจ่ายเงินชดเชยรายวันให้กับคุณตลอดระยะเวลาการรักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 365 วัน

และสืบเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งก่อน หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอีกครั้ง การเข้าโรงพยาบาลในครั้งต่อมานั้นถือเป็นการรักษาต่อเนื่อง บริษัทฯ ยินดีจ่ายเงินชดเชยรายวันสำหรับคุณ โดยรวมกับระยะเวลาการรักษาพยาบาลในครั้งก่อน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน อุ่นใจได้ด้วยวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ

ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด คุณก็อุ่นใจได้ด้วยวงเงินคุ้มครองที่บริษัทยินดีจ่ายเพื่อทดแทนการบาดเจ็บ และความสูญเสียที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดผลบังคับ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียมือและเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า และรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Shield 2)

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่คุณควรทราบ
ความคุ้มครองตาม กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล นี้ไม่ครอบคลุมถึง…
ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุและเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
• การกระทำของบุคคลผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ*สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า
“ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ*สุรา” นัน ในกรณีท1ีมีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตังแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์
ขึ้นไป
• การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
• การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวนํา ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
• การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที1จำเป็นจะต้องกระทำเนื1องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ1งได้รับการคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัย
• การแท้งลูก
• การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
• การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื1อน (Spondylolisthesis)กระดูกสันหลังเสื่อม(Dgeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื1องมาจากอุบัติเหตุ
• สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ
การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
• อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
• ขณะที1บุคคลผู้เอาประกันภัย ล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดแข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อนเล่นบันจี้จัมมพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำนําที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้นํา
• ขณะที1บุคคลผู้เอาประกันภัยขับขี1 หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
• ขณะที่บุคคลผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
• ขณะที1บุคคลผู้เอาประกันภัยขับขี1หรือปฏิบัติหน้าที1เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
• ขณะที่บุคคลผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยัว1 ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
• ขณะที1บุคคลผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที1ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
• ขณะที1บุคคลผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที1เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนัน เกิน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยตังแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติสงคราม หรือปราบปรามนันจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนัน ส่วนหลังจากนันให้กรรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow