INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 7:38:59
Home » Uncategorized » สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอ คปภ.ยกเลิกกรมธรรม์ “เจอ จ่าย จบ”\"you

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอ คปภ.ยกเลิกกรมธรรม์ “เจอ จ่าย จบ”

2021/11/20 865👁️‍🗨️

#ขอให้ยกเลิกกรมธรรม์เจอจ่ายจบ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย (tgia : Thai general insurance association : https://www.tgia.org ) ส่งหนังสือขอ คปภ.ยกเลิกกรมธรรม์ “เจอ จ่าย จบ” เพื่อป้องกันบริษัทประกันล้ม

11 พ.ย.2564
ให้บริษัทสมาชิกประเมินความเสี่ยงส่งหนังสือแจ้งเตือนบริษัทสมาชิกที่รับประกันภัยโควิด-19 ” เจอ จ่าย จบ” ให้ประเมินความเสี่ยง จากกรมธรรม์ที่ยังผลคุ้มครองจนถึง 6/2565ยอดเคลมทั้งระบบสิ้นเดือน 10/2564 32,000 ล้าน ประเมินสิ้นปี 40,000 ล้าน (26-30% ของเงินกองทุน)
เพิ่มสภาพคล่องมี 4-5 บริษัทที่ต้องเพิ่มสภาพคล่องและกังวลว่าหลังเปิดประเทศ หากโรคกลับมาระบาด ยิ่งกระทบเพิ่มเป็น 10 บริษัท จาก 16 บริษัทที่ขายกรมธรรม์ เจอ จ่าย จบ
ใช้สิทธิ์บอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองขอ คปภ.ให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบ จาก #จ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวนมาก ใช้สิทธิบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง #ตามอัตราความเสียหายเช่น ตั้งแต่ 400% ขึ้นไป หรือ 4,000 ล้านขึ้นไป หรือ เกินกว่า 10% ของกองทุน เพื่อป้องกันบริษัทประกันขาดสภาพคล่องจนปิดกิจการคาดได้ข้อสรุปสัปดาห์หน้า

สมาคมประกันวินาศภัยขอให้ยกเลิก เจอจ่ายจบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือ tgia ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร?

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับการประกันภัย
2. แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอจากสมาชิก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์
3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์
4. ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หน่วยงานราชการ หรือสถาบันอื่น ๆ
5. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก
6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม
7. วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. สมาคมการค้านี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการในทางการเมือง
9. สอดส่อง ติดตาม ความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ
10. ให้การศึกษา แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย
11. ทำสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย
12. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกำหนดระเบียบการต่าง ๆ ให้สมาชิกถือปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยดำเนินการไปโดยเรียบร้อย
13. เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอื่น ๆ
14. จัดตั้งสโมสรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะได้กำหนด
15. เป็นศูนย์ข้อมูล ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจโดยรวม
16. ดำเนินกิจการใด ๆ เป็นการหาเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในกิจการของสมาคม รวมไปถึงการขอสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกัน หรือการกู้ยืมเงินโดยเอาทรัพย์สินของสมาคมเป็นหลักประกัน ด้วยการจำนองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น
17. ทำกิจการอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นภายในขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้าฯ
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow