INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:00:37
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ไทยประกันสุขภาพ » ไทยประกันสุขภาพ\"you

ไทยประกันสุขภาพ

2012/03/28 3000👁️‍🗨️

ไทยประกันสุขภาพ

thaihealth

https://www.thaihealth.co.th/image/top_head.gif
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 1 พฤษภาคม 2522
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : บอจ. 923
ประเภทธุรกิจประกันภัย : การประกันสุขภาพ
เลขที่ใบอนุญาตประกันภัย : 7/2522
วันที่ได้รับอนุญาต : 19 กันยายน 2522
ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 100 ล้านบาท

บริษัทประกันในกลุ่มไทยประกันชีวิต
https://www.thaihealth.co.th/image/affiliate/TH_affiliate.jpg

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านประกันสุขภาพของประเทศไทยที่ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับสองของกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญนานกว่า 30 ปี ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บุคคลากรมืออาชีพของบริษัทพร้อมเสมอที่จะให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และตั้งมั่นในนโยบายการบริหารจัดการ ที่เน้นชื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทประกันสุขภาพที่ดีที่สุดของประเทศ และพันธกิจที่จะให้หลักประกันความมั่นคงแก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยจากการได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด ได้เตรียมแผนคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลายครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในยามที่คุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อให้คุณสบายใจ ยามที่คุณไม่สบายกาย

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์กว่า3 ล้านราย จากเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพกว่า 20,000 คน และสาขากว่า 250 แห่ง คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้บริการคลอบคลุมทุกประเภทของการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย และประกันสุขภาพ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 100,000 ล้านบาทและได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินระดับ A- จากสถาบัน Standard & Poor’s

โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
https://www.thaihealth.co.th/image/company/structure_TH.jpg

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
เปิดเผย ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ไตรมาสที 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
2554
2553
2554
2553
2554
2553
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกองทุน
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
211.29
117.40
93.89
84.30
30.00
186.65
97.31
89.34
82.03
30.00
221.55
117.49
104.06
98.11
30.00
195.36
95.94
99.42
91.30
30.00
214.73
108.49
106.24
103.75
30.00
198.80
99.44
99.36
91.86
30.00
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
(ร้อยละ)
281.00
273.43
327.03
304.33
342.32
306.20
รายได้
รายจ่าย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
39.83
39.51
0.32
35.34
35.63
(0.29)
83.77
76.81
6.96
73.81
65.48
8.33
132.72
119.59
13.13
113.74
106.64
7.10
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
1.64
(0.04)
0.00
1.60
8.34
(5.02)
0.00
3.32
5.30
(10.13)
0.00
(4.83)
9.54
5.97
0.00
15.51
6.12
(20.94)
(14.82)
13.61
(2.31)
0.00
11.30
หมายเหตุ
1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100
2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี
3. ไตรมาสที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม 9 เดือน
4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภท ให้หมายถึงกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ที่จัดทำโดยวิธีทางตรงหรือทางอ้อม
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกองทุน
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
205.31
111.45
93.86
82.42
30.00
185.88
98.90
86.98
82.41
30.00
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
274.73
274.70
รายได้
รายจ่าย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
153.30
152.89
0.41
140.97
136.19
4.78
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
26.53
-13.32
13.21
17.10
-24.99
15.00
7.11
หมายเหตุ
1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100
2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
อัตราส่วน
ค่ามาตรฐาน
ปี 2553
ปี 2552
อัตราส่วนสภาพคล่อง
= 100%
794.61%
752.69%
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจำปี 2553
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
การ ประกัน อัคคีภัย
การประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง
การประกันภัย
รถยนต์
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ตัวเรือ
สินค้า
โดยข้อ บังคับ ของ กฎหมาย
โดย ความ สมัคร ใจ
ความ เสี่ยงภัย ทรัพย์ สิน
ความ รับผิด ต่อ บุคคล ภาย นอก
วิศว กรรม
อุบัติเหตุ ส่วน บุคคล
สุขภาพ
อื่นๆ
จำนวน เบี้ย ประกันภัย รับโดยตรง
157.33
157.33
สัดส่วน ของเบี้ย ประกันภัย
100%
100%

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 (0) 2202 9200
โทรสาร 66 (0) 2642 3130

สายด่วน

สินไหม Care Line : 084-525-1119 / อีเมล์ care@thaihealth.co.th
การตลาด Buy Line : 084-525-1110 / อีเมล์ buy@thaihealth.co.th
สายรถประจำทางที่ผ่าน : 73, 73 ก, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 529


ส่งความคิดเห็นของคุณที่ อีเมล์ crm@thaihealth.co.th


สมัครเป็นตัวแทนไทยประกันสุขภาพ คลิกที่นี่


ร่วมงานกับไทยประกันสุขภาพ คลิกที่นี่


บริษัทไทยประกันชีวิต
ประเภทธุรกิจ : ประกันชีวิต
123 อาคารไทยประกันชีวิต1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2247 0247
โทรสาร 0 2246 9946
เว็บไซต์ thailife.com


บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ประกันวินาศภัยทุกประเภท
123 อาคารไทยประกันชีวิต1 ชั้น 15-17 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2246 9635
โทรสาร 0 2246 9660-1


บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร
123 อาคารไทยประกันชีวิต1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2697 5454
โทรสาร 0 2246 9782
เว็บไซต์ tcrbank.com


บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร
36/11,36/59-62 อาคารพีเอสทาวเวอร์ ชั้น G ,18 ถนนสุขุมวิทแขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2645 8500
โทรสาร. 0 2645 8565

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ประกันสุขภาพ
121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 3100
โทรสาร 0 2642 3130 และ 0 2246 9803
เว็บไซต์ thaihealth.co.th

ประกันรายบุคคล สามารถชำระค่าเบี้ยประกันได้อย่างไรบ้าง
ลูกค้าสามารถเลือกได้หลายช่องทางตามความสะดวก
– ชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่สำนักงาน หรือผ่านตัวแทนขายไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ
– ชำระด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย
– ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ หรือกรุงศรีอยุธยา หรือทหารไทย ทั่วประเทศ
– โอนเงินเข้าบัญชีทหารไทย ผ่านระบบเอทีเอ็ม ทั่วประเทศ

ลูกค้าสามารถเลือกรับค่ารักษาพยาบาลที่ส่งมาเบิกกับบริษัทฯ ได้หลายวิธี
– กรณีผู้ป่วยนอกสามารถมาติดต่อขอรับเงินสดที่บริษัทได้ภายใน 30 นาที
– บริษัทส่งเช็คไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสำหรับลูกค้าที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพและปริมณฑล และส่งดร้าฟท์สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
– โอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้า

จะทราบได้อย่างไรว่าสถานพยาบาลไหนเป็นเครือข่ายของบริษัทไทยประกันสุขภาพบ้าง
ในการไปใช้บริการที่สถานพยาบาล ท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือสังเกตป้าย Sticker บริษัทฯ ที่ติดอยู่ภายในสถานพยาบาล หรือโทรมาสอบถามได้ที่ส่วนการแพทย์พยาบาล โทร 0-2642-3100 ต่อ 500-510

ในการไปใช้บริการสถานพยาบาลเครือข่ายต้องทำอย่างไรบ้างและได้รับประโยชน์อย่างไร
ท่านต้องนำบัตรไทยประกันสุขภาพไปแสดงทุกครั้ง กรณีที่บัตรไม่มีรูปของท่าน ท่านต้องยื่นคู่กับบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ที่สำคัญท่านต้องแจ้งกับ เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลด้วยว่าท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บัตรไทยประกันสุขภาพ ท่านจะได้รับการบริการที่ดี และสถานพยาบาลเครือข่ายจะอำนวยความสะดวกท่าน ในเรื่องค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาล โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นอยู่ภายใต้สิทธิ์ และเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

หากมีปัญหาในการไปใช้บริการที่สถานพยาบาลเครือข่ายจะทำอย่างไร
หากท่านมีปัญหาในการใช้บริการ เช่น สถานพยาบาลเครือข่ายนั้น ปฏิเสธการใช้บัตรไทยประกันสุขภาพ ให้ท่านสอบถามถึงสาเหตุการปฏิเสธ และโทรแจ้งที่ส่วนการแพทย์พยาบาล โทร 0-2642-3100 ต่อ (คุณสุวิทย์) ต่อ 600 (คุณพิมพ์จันทร์) ต่อ 630

กรณีไปใช้บริการสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่เครือข่าย สามารถใช้ได้หรือไม่
หากใช้ที่สถานพยาบาลที่ไม่ใช่เครือข่าย ท่านต้องสำรองจ่ายเงินก่อน และนำมาเบิกที่บริษัทฯ ในภายหลัง

บัตรประกันสุขภาพหายจะต้องทำอย่างไรบ้าง และจะได้รับบัตรใหม่ภายในกี่วัน
– กรมธรรม์รายบุคคล นำส่งสำเนาใบแจ้งความ พร้อมชำระเงินเป็นจำนวน 30.- บาท ท่านจะได้รับบัตรภายใน 5 วันทำการ
– กรมธรรม์รายกลุ่ม นำส่งสำเนาใบแจ้งความ หรือหนังสือจากแผนกบุคคลแจ้งบัตรหาย สำหรับกรมธรรม์รายกลุ่มไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านจะได้รับบัตรภายใน 5 วันทำการ

การคำนวณอายุผู้เอาประกัน กรณีที่อายุยังไม่ครบ 45 ปีเต็ม ขาดอีก 3 เดือน ได้รับกรมธรรม์รายบุคคลระบุอายุ 45 ปีเต็ม อยากทราบการคำนวณอายุเป็นอย่างไร
การคำนวณอายุของการรับประกัน ถ้าเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้บวกอายุเพิ่มขึ้น 1 ปี จากอายุปัจจุบันของผู้ขอเอาประกัน

บริษัทฯ ไทยประกันสุขภาพเป็นบริษัทฯ ในเครือของไทยประกันชีวิตหรือไม่ และเปิดดำเนินการมากี่ปีแล้ว มีจุดเด่นในด้านใดบ้าง
บริษัทไทยประกันสุขภาพเป็นบริษัทฯ ในเครือของบริษัทไทยประกันชีวิต ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีฐานะทางด้านการเงินที่มั่นคง ด้วยการสนับสนุนของบริษัทไทยประกันชีวิต มีระบบรายงาน ประวัติการเรียกร้องสินไหม และระบบการจ่ายสินไหมที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 287 แห่งทั่วประเทศ และภายในสิ้นปี 2550 นี้จะมีสถานพยาบาลถึง 300 แห่ง ซี่งมากกว่าบริษัทประกันภัยอื่นๆ

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ มีประกันแบบไหนบ้าง?
ประกันสุขภาพรายบุคคล
Simply Healthy คุ้มครองง่ายๆด้วยเงื่อนไขข้อยกเว้นน้อยที่สุด,ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
Wealthy Healthy ครอบคลุมผลประโยชน์ที่เพิ่มเติม กรณีการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บสาหัส Major Medical Benefit
Maxi Healthy คุ้มครองง่ายๆด้วยเงื่อนไขข้อยกเว้นน้อยที่สุด กรณีการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บสาหัส Major Medical Benefit

ประกันสุขภาพกลุ่ม Employee Healthy ให้สวัสดิการแก่พนักงาน ขั้นต่ำ 5 คนขึ้นไป
ประกันเดินทาง Journey Healthy ประกันสุขภาพ เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ ที่ให้ผลประโยชน์ที่สูงเพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง

Artery Analysis Report คือรายงานเกี่ยวกับอะไร ?
เป็นรายงานวิเคราะห์ทางด้านสินไหม ซึ่งจะรายงาน – การวิเคราะห์โรค , สถานพยาบาลที่มีผู้เข้ารับการรักษามากที่สุด
– การวิเคราะห์ประวัติเคลมในแง่มุมต่างๆ
– การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

เมื่อทำประกันสุขภาพแล้ว สามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง
สามารถเรียกร้องเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลคืนได้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับการรักษาพยาบาล เพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้โดยแพทย์แผนปัจจุบัน และการเจ็บป่วยนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ เช่นโรคคุ้มครอง ไข้หวัด ท้องเสีย หลอดลมอักเสบ หัวใจ ความดันโลหิตสูง ไต เบาหวาน ไข้เลือดออก และ ฯลฯ

ถ้ามีประกันอื่นๆ อยู่แล้ว และมีประกันสังคมร่วมด้วยจะมีประโยชน์อย่างไร
– ได้ผลประโยชน์มากขึ้น เช่น มีประกันที่บริษัทอื่นได้ค่าห้อง/อาหาร 1,000.-/วัน มี TH อีก 1,000.-/วัน = ใช้ค่าห้อง/อาหารได้ถึงวันละ 2,000.-/วัน และผลประโยชน์อื่นก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
– ให้ยืนบัตรพร้อมกันทั้ง 2 ใบโดยแจ้งความจำนงใช้ประกันสังคมก่อน หากเกินสิทธิ์ตัดเข้า TH และหรือขอย้ายจากห้องที่ประกันสังคมจัดให้ไปอยู่ห้องที่ดีขึ้นโดยส่วนที่เกินจากประกันสังคมตัดเข้าประกันสุขภาพ

ในปีเดียวเรียกร้องค่ารักษาโรคเดียวหลายๆครั้งจะคุ้มครองหรือไม่อย่างไร
จ่ายเต็มผลประโยชน์ที่ซื้อความคุ้มครองไว้แล้วหยุดจ่ายเฉพาะโรคนั้นๆ

เนื่องจากปัจจุบันมีการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกมาให้บริการ เช่น การนวดกดจุด การบำบัดโดยเครื่องหอม ฝังเข็ม กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองอย่างไร
การนวดกดจุด, การบำบัดด้วยเครื่องหอม, การฝังเข็มเพื่อการรักษาโรค กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง

ขั้นตอนการสมัครประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
SIMPLY HEALTHY, MAXI HEALTHY, WEALTHY HEALTHY, CASHY HEALTHY
1. กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ขอเอาประกันภัย กรณีผู้ขอเอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อร่วม
2. ส่งใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลและเอกสารประกอบให้แก่บริษัท พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามแผนประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครอง
• ในกรณีที่บริษัทรับประกันภัยโดยไม่มีเงื่อนไข บริษัทจะทำการออกกรมธรรม์ประกันภัยและบัตรประกันสุขภาพส่งให้ผู้ขอเอาประกันภัยภายใน 7 วัน
• ในกรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีเงื่อนไขในการรับประกันภัย บริษัทจะแจ้งผลให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเป็นกรณีไป
• ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการรับประกันภัย บริษัทจะแจ้งยกเลิกใบคำขอเอาประกันภัยไปยังผู้ขอเอาประกันภัย และคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน

เอกสารประกอบการสมัครประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
SIMPLY HEALTHY, MAXI HEALTHY, WEALTHY HEALTHY
1. ใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2.
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเอาประกันภัย กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง
– สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอเอาประกันภัย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเอาประกันภัย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
3. ใบนำส่งเบี้ยประกันภัย หรือหลักฐานการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

เอกสารประกอบการสมัครประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล CASHY HEALTHY
1. ใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเอาประกันภัย กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง
3. ใบนำส่งเบี้ยประกันภัย หรือหลักฐานการชำระเงินค่าเบื้อประกนภัย

วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
( ) ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (Online)
( ) เช็ค A/C Payee สั่งจ่าย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
ชื่อธนาคาร ……………………………. เลขที่ ………………………. ลงวันที่ …………………….
จำนวนเงิน ………………………
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด ปณฝ.ไทยประกันชีวิต 10326)
( ) โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (กรุณาส่งโทรสารสำเนาใบโอนเงินมาที่ส่วนการเงินที่หมายเลขโทรสาร 02 642 3130-31)
– บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาอโศก-ดินแดง บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 185-3-05702-2
– บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกอโศก บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 109-0-02344-2
– บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอสพละนาด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 777-1-00322-7
– บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัชดาภิเษก บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 060-3-03541-2
– บมจ. ธนาคารทหารไทย สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 054-1-05004-3
– บมจ. ธนาคารทิสโก้ สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 0134-111-000005-2
– บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย สาขาพระราม9 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 165-2-17872-2

กรณีนำส่งเบี้ยประกันภัยนอกเหนือจากช่องทางข้างต้น และบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด ยังไม่ได้รับค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรมธรรม์จนกว่าจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัย ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัย ขอความกรุณาสอบถามได้ที่ 0 2642 3100 ต่อ 710-714

ขั้นตอนการสมัครประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มหรือองค์กรขนาดเล็ก EMPLOYEE HEALTHY
1. กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย (ใบสมัครนายจ้าง) ให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ
2. กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ได้รับความคุ้มครอง (ใบสมัครลูกจ้าง) ให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ขอเอาประกันภัย
3. ส่งใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย (ใบสมัครนายจ้าง) และใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ได้รับความคุ้มครอง (ใบสมัครลูกจ้าง) ทุกคน พร้อมเอกสารประกอบให้แก่บริษัท
4. บริษัทจะทำการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด และวางบิลเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยไปให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อทำการชำระเบี้ยประกันภัยให้บริษัท
5. บริษัทจะทำการออกกรมธรรม์ประกันภัยและบัตรประกันสุขภาพส่งให้ผู้ขอเอาประกันภัยภายใน 7 วัน

เอกสารประกอบการสมัครประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มหรือองค์กรขนาดเล็ก EMPLOYEE HEALTHY
1. ใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย (ใบสมัครนายจ้าง)
2. หนังสือรับรองบริษัท หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20
3. ใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับผู้ได้รับความคุ้มครอง (ใบสมัครลูกจ้าง)
4. – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเอาประกันภัย กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง
– สำเนาใบจดทะเบียนสมรส (ในกรณีที่คุ้มครองคู่สมรส)
– สำเนาใบสูติบัตรของบุตร (ในกรณีที่คุ้มครองบุตร)
5. ในกรณีที่มีประกันภัยสุขภาพกลุ่มกับบริษัทอื่นมาก่อน ให้ส่งสำเนากรมธรรม์ และรายชื่อผู้ได้รับความคุ้มครอง เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองต่อเนื่อง
6. ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทชำระค่าสินไหมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับความคุ้มครอง ให้แจ้งเลขที่บัญชีของผู้ได้รับความคุ้มครองมาให้ด้วย

ขั้นตอนการสมัครประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง JOURNEY HEALTHY
1. กรอกใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ขอเอาประกันภัย กรณีผู้ขอเอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อร่วม
2. ส่งใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง และเอกสารประกอบให้แก่บริษัท พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามแผนประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครอง
3. บริษัทจะทำการออกกรมธรรม์ประกันภัยส่งให้ผู้ขอเอาประกันภัยภายใน 1 วัน

เอกสารการสมัครทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง JOURNEY HEALTHY
1. ใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอเอาประกันภัย
3. ใบนำส่งเบี้ยประกันภัย หรือหลักฐานการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสุขภาพ
กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในเครือข่าย

กรณีผู้ป่วยใน
เมื่อท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในเครือข่าย
1. แสดงบัตรประกันสุขภาพร่วมกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล
2. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาล
3. รอใบตอบรับเพื่อยืนยันความคุ้มครองที่จะได้รับจากบริษัทผ่านระบบ Fax Claim
4. เข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในเมื่อท่านออกจากสถานพยาบาล

1. สถานพยาบาลจะสรุปค่าใช้จ่ายของท่านและแจ้งทาง บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
2. รอใบตอบรับแจ้งจำนวนค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ของท่านผ่านระบบ Fax Claim
3. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์ให้กับสถานพยาบาล (ถ้ามี)
4. ออกจากสถานพยาบาล

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในกรณีการรักษาแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทโดยผ่านระบบ Fax Claim เป็นรายๆ ไป

กรณีผู้ป่วยนอก
1. แสดงบัตรประกันสุขภาพร่วมกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล
2. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาล
3. เข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
4. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์ให้กับสถานพยาบาล (ถ้ามี)
5. ออกจากสถานพยาบาล

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทให้ความคุ้มครองแก่ท่านไปแล้ว แต่มาตรวจสอบพบภายหลังว่า ความคุ้มครองดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เช่นเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกัน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนจากท่าน โดยส่งใบแจ้งหนี้ไปเรียกเก็บจากท่านต่อไป

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
SIMPLY HEALTHY, MAXI HEALTHY, WEALTHY HEALTHY, CASHY HEALTHY

• บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใด ๆ (ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
• บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
• เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
• ริดสีดวงทวาร
• ไส้เลื่อนทุกชนิด
• ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
• การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
• นิ่วทุกชนิด
• เส้นเลือดขอดที่ขา
• เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน
กรณีที่ท่านเลือกรับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลนอกเครือข่าย ในหลายกรณีอาจมีเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลในเครือข่ายได้ เช่น
• สถานพยาบาลที่ท่านสะดวกใช้บริการมิได้เป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย
• ท่านเลือกที่จะเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐบาลที่มิได้เป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย
• ขณะที่ท่านเดินทางหรือพำนักอยู่ต่างประเทศ
• เหตุผลและความจำเป็นอื่นๆ

การที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกเครือข่าย ด้วยเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆ ก็ตาม ท่านยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่ท่านจะต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัท ตามสิทธิความคุ้มครองของท่าน
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม เพื่อขอใช้สิทธิตามความคุ้มครอง
( Download Claimform-OPD) ( Download Claimform-IPD)
2. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ซึ่งระบุการวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษาพยาบาล
3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ซึ่งระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนข้างต้นด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ส่วนสินไหมทดแทน บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ท่านควรส่งเอกสารดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากออกจากสถานพยาบาล แต่ถ้ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านก็สามารถส่งหลังจากระยะเวลาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการเรียกร้องสินไหมจะไม่สามารถกระทำได้หลังจาก 2 ปี หลังวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาพยาบาล

บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัท ได้รับเอกสารการเรียกร้องสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่บริษัทไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนให้ท่านภายใน 90 วันนับจากวันที่บริษัท ได้รับเอกสารการเรียกร้องสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์

ท่านสามารถเลือกรับค่าสินไหมทดแทนโดยขอรับเป็นเช็คขีดคร่อมลงชื่อท่าน หรือขอให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ โดยในกรณีที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านมาให้บริษัททราบด้วย

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2642 3100 ต่อ 600, 610, 620 และ 630 CARELINE (Claim Hot Line) 08-4525-1119

ผลประโยชน์ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินทั่วโลก ให้บริการโดย International SOS
กรณีซื้อผลประโยชน์ความคุ้มครองความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินทั่วโลก SOS เพิ่มเติม MAXI HEALTHY, WEALTHY HEALTHY, EMPLOYEE HEALTHY, JOURNEY HEALTHY
บริการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยเพื่อรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Evacuation and Repatriation)

• ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลังจากนั้น International SOS จะเป็นผู้พิจารณาวิธีในการเคลื่อนย้าย และประสานงานกับทางแพทย์ท้องถิ่น สำหรับการรักษาพยาลบาลในขั้นต่อไป ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยต้องขอใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับไว้ด้วย นอกเหนือจากนั้นทางบริษัท และ International SOS จะเป็นผู้ประสานงานต่อไป

• International SOS จะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหายานพาหนะใดๆ ก็ตามเพื่อที่จะนำผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส เพื่อนำไปรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ซึ่งมีเครื่องมือรักษาพยาบาลที่ทันสมัย ซึ่ง International SOS จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด แต่ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

• International SOS จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยกลับมารักษาพยาบาลต่อในประเทศไทย ซึ่ง International SOS จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายใน
การเคลื่อนย้ายทั้งหมด แต่ไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

บริการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศ หรือจัดการศพในต่างประเทศ (Repatriation of Mortal Remain)
• ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตที่ต่างประเทศ International SOS จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายศพของผู้เอาประกันภัยกลับสู่ภูมิลำเนา และจะชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหมดในการเคลื่อนย้าย หรือในกรณีที่ต้องการทำการปลงศพ ณ ที่ๆ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต International SOS จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าปลงศพ ทั้งนี้ ต้องได้รับคำยินยอมจาก International SOS ก่อน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
• ศูนย์รับเรื่องช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (International SOS 24 Hrs Emergency Assistance) กรณีต้องการขอความช่วยเหลือ ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ต่างประเทศ โทรศัพท์ + 662 205 7777
• ศูนย์บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด ระหว่างวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. โทรศัพท์ + 662 642 3100 โทรศัพท์สายด่วน + 6684 525 1119

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow