INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:04:29
Home » ฟินันซ่าประกันชีวิต » ตะกาฟุลกลุ่ม ฟินันซ่าประกันชีวิต\"you

ตะกาฟุลกลุ่ม ฟินันซ่าประกันชีวิต

2010/10/05 2419👁️‍🗨️

ประกันกลุ่มสำหรับสหกรณ์/สถาบันการเงิน ตะกาฟุลกลุ่ม ฟินันซ่าประกันชีวิต
Group Mortgage Takaful
เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการสนับสนุนทางการเงินมีหลัก ค้ำประกันที่มั่นคง และเชื่อถือได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้สมัครที่เป็นสมาชิก ตะกาฟุลกลุ่ม บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารโครงการจะเป็นผู้ช่วยปลดภาระหนี้สิน ด้วยมูลค่าเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ . ขณะนั้นๆ แทนทายาทและครอบครัวของผู้เป็นสมาชิกตะกาฟุลในกรณีที่สมาชิก “ ตะกาฟุล ” เสียชีวิต ( อะญัล ) หรือตกเป็นผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ใครบ้างที่สามารถเป็นสมาชิกตะกาฟุลกลุ่ม ?
• เป็นผู้มีอายุระหว่าง 20-60 ปี บริบูรณ์
• เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือเจ็บป่วยรุ่นแรงหรือโรคเรื้อรังและไม่พิการหรือวิกลจริตในวันสมัครเป็น สมาชิกตะกาฟุลกลุ่ม
• เป็นผู้ขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์ของโครงการ
ตะกาฟุลกลุ่ม เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับผู้ขอใช้บริการสนับสนุนทางการเงิน (Group Mortgage Takaful) ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละปีกรมธรรม์ตามที่ปรากฏในตารางจำนวนเงินหลักประกันตะกา ฟุล มีความเหมาะสมกับลูกค้าที่เป็นผู้ขอรับการสนับสนุนทางการเงิน โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ

หลักประกันสำหรับผู้ขอใช้บริการสนับสนุนทางการเงิน (Group Mortgage Takaful)
ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยบริษัทจะจ่ายจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ซึ่งเปลี่ยนไปในแต่ละปีกรมธรรม์ตามที่ปรากฏในตารางจำนวนเงินหลักประกันตะกา ฟุล เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1) เมื่อสมาชิก ตะกาฟุลเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันตะกาฟุลบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลตามที่ปรากฏในตารางจำนวนเงินหลักประกันตะ กาฟุลในปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต ให้แก่ผู้รับประโยชน์
2) เมื่อสมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่ชัดเจน ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะจ่ายเป็น 2 งวดดังนี้
• บริษัทจะจ่ายเป็นเงินร้อยละ 50 ของ จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลตามที่ปรากฏในตารางจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลใน ปีกรมธรรม์ที่สมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันแรกของการเริ่มทุพพลภาพ
• บริษัทจะจ่ายเป็นเงินอีกร้อยละ 50 ของ จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลตามที่ปรากฏในตารางจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลใน ปีกรมธรรม์ที่การทุพพลภาพดังกล่าวมีความต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันแรกของการเริ่มทุพพลภาพ
3) เมื่อสมาชิกตะกาฟุลตกเป็น บุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรมีความชัดเจน บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลตามที่ปรากฏในตารางจำนวนเงินหลัก ประกันตะกาฟุลในปีกรมธรรม์ที่สมาชิกตะกาฟุลตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เงื่อนไขที่สำคัญ
1) สมาชิกตะกาฟุลสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์
2) กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต
3) กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
• กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา
• ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
4) สมาชิกตะกาฟุลตกเป็นผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ชัดเจน (โดยความเห็นแพทย์) แบ่งเป็น 2 ส่วน
โดยส่วนแรกจ่ายเมื่อตกเป็นผู้ทุพพลภาพครบ 6 เดือน และส่วนที่สองจ่ายเมื่อการเป็นผู้ทุพพลภาพติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
5) สมาชิกตะกาฟุลเป็นผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรมีความ ชัดเจน ( โดยแพทย์ )

หนึ่งบริษัท สองระบบ
บริษัทฯ ได้ทำการแยกบริหารงานสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ ตะกาฟุล ” ออกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการภายในและการให้บริการลูกค้า “ ตะกาฟุล ” นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะนำเงินสำรองประกันภัยที่คำนวณจากเงินสนับสนุนของสมาชิก “ ตะกาฟุล ” ตามระเบียบของกรมการประกันภัยไปบริหารงานให้เกิดผลกำไรตามหลักศาสนาอิส ลามอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มต้นให้ธนาคารกรุงไทยชาริอะฮ์เป็นผู้บริหาร เมื่อมีผลกำไรจากการบริหาร บริษัทฯ จะแบ่งกำไรดังกล่าวบริจาคให้กับองค์กรการกุศลของอิสลามในรูปแบบของ “ ซากาต ”

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow