INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:18:25
Home » ประกันชดเชยรายได้ ไทยประกันสุขภาพ » cashy healthy ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล – ไทยประกันสุขภาพ\"you

cashy healthy ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล – ไทยประกันสุขภาพ

2012/04/23 1971👁️‍🗨️

cashy healthy ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล – ไทยประกันสุขภาพ

https://www.thaihealth.co.th/image/mainpic/product_cashy.gif

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกัยภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอม ทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยได้

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทั่วโลก
คุ้มครองทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
ชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
ชดเชยรายได้รายวันทวีคูณในกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนักสูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) 20 เท่าของค่าชดเชยรายได้รายวัน
เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 21 จนถึงอายุ 60 ปี ต่ออายุได้จนถึงอายุ 65 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแต่แถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริง*

อัพเดทข้อมูลใหม่

cashy-thaihealth

หมายเหตุ

1. เบี้ยประักันภัยนี้ใช้สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น
2. เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
3. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 21ถึง 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปี
4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้าสูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน

ข้อตกลงคุ้มครอง
• การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยใน
• รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การเริ่มต้นความคุ้มครอง
• การคุ้มครองจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง เมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
• การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
• โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
• การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
• การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
• การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
• การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
• การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
• การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
• อาหารเป็นพิษ
• ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

การขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบ
• กรอกใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
พร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง**
• แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

*ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนภาษีอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

**ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญ ประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้

หมายเหตุ
ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow