INSURANCETHAI.NET
Sun 25/10/2020 18:35:53
Home » ธนชาตประกันชีวิต » ธนโชติ 10/1 (มีเงินปันผล) ธนชาตประกันชีวิต\"you

ธนโชติ 10/1 (มีเงินปันผล) ธนชาตประกันชีวิต

2010/10/01

ธนโชติ 10/1 (มีเงินปันผล) ธนชาตประกันชีวิต
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตถึง 10 ปี พร้อมรับเงินคืนรายปี 5%ของทุนประกันภัยทุกปีกรมธรรม์ที่ 2,4,6 และ 8 เมื่อครบกำหนดสัญญา รับ 110%ของทุนประกันภัย พร้อมเงินปันผลสะสม

ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่คุ้มค่า
* รับเงินสดคืนรายปี ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2,4,6 และ 8 จำนวน 5%ของทุนประกันภัยทุกปี
* รับเงินครบกำหนดสัญญา เมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 เท่ากับ 110%ของทุนประกันภัย พร้อมเงินปันผลสะสม*
* รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 105%ของทุนประกันภัย
* ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
* รับสิทธิ ประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี โดยผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมาย
* จำนวนเงินปันผลสะสม ขึ้นอยู่กับผลการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย
* ระยะเวลาความคุ้มครองชีวิต 10 ปี
* ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว (Single Premium)
* รับประกันตั้งแต่อายุ 1เดือน 1 วัน ถึง 65 ปี
* ทุนประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท
* การตรวจสุขภาพ ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยพิจารณาเฉพาะ 5%ของทุนประกันภัย
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow