INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:56:10
Home » บางกอกสหประกันภัย ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย » บางกอกสหประกันภัย\"you

บางกอกสหประกันภัย

2011/03/18 2831👁️‍🗨️

บางกอกสหประกันภัย \ฮั่วเคี้ยวลิ่นฮะกงษี\

บางกอกสหประกันภัย (BUI : Bangkok Union Insurance Public Company Limited)

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ฮั่วเคี้ยวลิ่นฮะกงษี จำกัด” ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อทำการรับประกันอัคคีภัยในประเทศสยาม ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทคนไทยบริษัทแรก ที่ดำเนินการด้านการประกันวินาศภัย
บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจประกันวินาศภัยมาอย่างต่อเนื่อง และมีพัฒนาการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ

พ.ศ. 2501 บริษัทฯ มีพนักงานเพียง 10 คน และออกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นภาษาจีน โดยใช้วิธีการเขียน ถ้าลูกค้าต้องการกรมธรรม์เป็นภาษาไทยจะใช้การพิมพ์ดีด เงื่อนไขของกรมธรรม์ในยุคนั้น มีด้วยกัน 3 ภาษา เงื่อนไขสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ และเงื่อนไขโดยย่อเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

พ.ศ. 2505 ธุรกิจประกันภัยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น กรรมการผู้จัดการในขณะนั้น ริเริ่มที่จะขยายตลาดไปยังหน่วยราชการ จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย เพื่อสร้างภาพพจน์บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทคนไทยบริษัทหนึ่ง คุณเชวง เคียงศิริ ประธานกรรมการในขณะนั้นได้เสนอชื่อ “บางกอกสหประกันภัย” ซึ่งที่ประชุมได้เลือกชื่อดังกล่าว และ สัญลักษณ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับชื่อใหม่อันได้แก่ภาพ “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” อันหมายถึงจุดศูนย์รวมหรือจุดเริ่มต้นของกรุงเทพฯในยุคสมัยนั้น

พ.ศ. 2517 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารภายในอย่างมากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง มีการพัฒนาการบริหารงานให้เป็นแบบ Professional หรือที่เรียกว่า “นักประกันภัยมืออาชีพ” บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเป็นนักประกันภัยที่ดี ยึดหลักวิชาการประกันภัยในการตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 12 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท จำหน่ายแก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป หุ้นละ 60 บาท

พ.ศ. 2531 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 12 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท จำหน่ายแก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปหุ้นละ 60 บาท

พ.ศ. 2532 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท
พ.ศ. 2537 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท
พ.ศ. 2538 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท
พ.ศ. 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
พ.ศ. 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท

รางวัลจากผลการประกอบการและการบริหารงาน
พ.ศ. 2533 รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533
พ.ศ. 2533 รางวัลสถานประกอบการดีเด่น 2533
พ..ศ. 2533 รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2533 (คุณมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท)
พ.ศ. 2538 รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2538
พ.ศ. 2543 ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9002 การรับประกันภัยรถยนต์ทั้งระบบ จากบริษัท RWTUV (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันรับรองมาตรฐานแห่งประเทศเยอรมันนี
พ.ศ.2548 บริษัทได้รับเกียรติบัตร “รางวัลอนุรักษ์พลังงานระดับดีเด่น” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากการเข้าร่วมในโครงการ “การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก” อันเนื่องมาจาก บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
พ.ศ.2549 บริษัทยังคงได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการ “การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-233-6920-9, 02-238-4000, 02-238-4111 โทรสาร 02-237-1856, 02-236-7861
e-mail : bui@bui.co.th
เว็บไซต์ : bui.co.th

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow