INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:57:03
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ส่งเสริมประกันภัย » ส่งเสริมประกันภัย\"you

ส่งเสริมประกันภัย

2011/09/14 3337👁️‍🗨️

บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด (ถูกสั่งปิดบริษัทแล้ว)

tdi
บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด บริษัทประกันวินาศภัย ให้บริการรับประกันภัยแก่บุคคทั่วไป ทางด้านการประกันภัยรถยนต์(ภาคสมัครใจ) การประกันภัย พ.ร.บ.(ภาคบังคับ) การประกันภัยอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่งและ การประกันภัยเบ็ดเตล็ดสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กว่า 30 ปี ที่บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2525 กับกระทรวงพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2526 โดยการบริหารงานของ คุณวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังปณิธาน ” เพื่อความมั่นใจ ในความมั่นคง ” ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินกิจการ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท ภายใต้การบริหารงานของ คุณสุณี สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้อำนวยการ รวมทั้งคณะผู้บริหารและ

พนักงานกว่า 300 ท่าน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้นำประกันวินาศภัยออนไลน์ ที่นำระบบ Online มาใช้เป็นรายแรก ทั้งในการจำหน่าย และระบบการเคลมสินไหม ( e-claim system) เพื่อการพัฒนาอย่าง มุ่งมั่นด้านเทคโนโลยี และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
Thai Development Insurance Company Limited
42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0-2235-2510-9, 0-2267-0240-9 โทรสาร : 0-2237-0808, 0-2267-0257, 0-2267-0259
songserm.co.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอสรุปข้อเท็จจริง ดังนี้
1. บริษัทส่งเสริมประกันภัย จำกัด (บริษัท) มีการดำเนินการในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน บริษัทไม่มีระบบควบคุมการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไม่มีระบบควบคุมการสอบยันกรมธรรม์ประกันภัยที่จำหน่าย และเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องตรงกัน ไม่มีระบบควบคุมการบันทึกบัญชีและสมุดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด มีการบันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสด ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการเงิน

2. นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) สั่งให้ให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 และให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของบริษัทเกี่ยวกับฐานะและการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2556

3. เนื่องจากการแก้ไขประเด็นปัญหายังไม่ลุล่วง ประกอบกับ บริษัทได้ร้องขอขยายระยะเวลาการแก้ไขปัญหาออกไป นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ คปภ. ได้ขยายระยะเวลาการแก้ไขประเด็นปัญหาของบริษัทออกไปอีก 30 วัน โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของบริษัทที่มีอยู่เดิมให้แล้วเสร็จ

4. สำนักงานคปภ. ได้ให้โอกาสบริษัทในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว แต่บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทได้ ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัทไม่ส่งงบการเงิน และรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทมีการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เรียกเอกสารเพื่อการตรวจสอบการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถประเมินการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ ดังนั้น หากให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทส่งเสริมประกันภัย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

5. การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทส่งเสริมประกันภัย จำกัด ในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ

6. เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยได้รับความเดือดร้อน สำนักงานคปภ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัยภัย จำนวน 22 บริษัท ยินดีรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยซึ่งได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ที่ยังมีผลผูกพันอยู่ โดยขอความร่วมมือให้ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในแบบเดิม ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี แล้วบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมให้กับผู้เอาประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่เหลือของกรมธรรม์ประกันภัยเดิม ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องโอนสิทธิที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่เหลือจากผู้ชำระบัญชี หรือจากกองทุนประกันวินาศภัยให้แก่บริษัทที่รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วย

7. สำหรับผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัย ภายในสองเดือนนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยออกประกาศ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้ กรมธรรม์ประกันภัย บัตรประจำตัวประชาชน ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อผู้ชำระบัญชีของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

ส่วนกลางยื่นได้ 3 แห่ง ดังนี้
(1) สำนักงาน คปภ. เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(2) สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
(3) สำนักงาน คปภ. เขตบางนา เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ส่วนภูมิภาค ยื่นที่ สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ

8. สำหรับเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี ณ สถานที่และภายในกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น พร้อมทั้งนำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 1 ชุด ประกอบการขอยื่นชำระหนี้ ดังนี้ หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

9. ปัจจุบันมีกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัย จะต้องไปขอรับชำระหนี้จากผู้รับชำระบัญชี และ/หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายก่อน หากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้จากบริษัท (ผู้ชำระบัญชี และ/หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) มีไม่เพียงพอ เจ้าหนี้ดังกล่าวมีสิทธิได้รับชำระหนี้ส่วนที่ขาดจากกองทุนฯ แต่รวมกันแล้วทุกสัญญาไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อราย

ปี2011 บริษัทมีการประกาศในเว็บไซต์

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow