INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:44:57
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » เมืองไทยเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย 21/18 เมืองไทยประกันชีวิต\"you

เมืองไทยเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย 21/18 เมืองไทยประกันชีวิต

2010/12/04 2025👁️‍🗨️

เมืองไทยเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย 21/18 เมืองไทยประกันชีวิต
เงินทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับคนที่คุณรักและห่วงใยกับอนาคตที่สดใส เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุตรหลานของคุณว่าจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ต้องการ

อนาคตที่สดใสทางการศึกษาของลูกคุณ กำหนดได้ด้วย
· ชำระเบี้ยประกันภัยถึงครบอายุ 18 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัยถึงครบอายุ 21 ปี
· รับเงินจ่ายคืน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 18 ปี 19 ปี และ 20 ปี รวม 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
· ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 21 ปี รับเงินครบสัญญา 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
· รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่กำหนด สูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
· เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

จุดเด่นของแบบประกันภัย เน้นการออมทรัพย์ เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานในอนาคต
เงื่อนไขการรับประกันภัย
· ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 18 ปี
· ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 21 ปี
· อายุที่รับประกันภัย : 1 – 10 ปี
· จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
· สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
· สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
· เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

หมายเหตุ – ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow