INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 13:44:24
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » แบบประกันภัย เมืองไทยยิ้มมั่งมี เมืองไทยประกันชีวิต\"you

แบบประกันภัย เมืองไทยยิ้มมั่งมี เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/23 2665👁️‍🗨️

แบบประกันภัย เมืองไทยยิ้มมั่งมี เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่นของแบบประกันภัย แบบประกันภัย เมืองไทยยิ้มมั่งมี
• ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเดือนที่ไม่แพง เพื่อเป็นหลักประกันชีวิต
• เมื่อครบกำหนดสัญญา รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อทำในสิ่งที่ตนเองฝันไว้ หรือ เพื่อเป็นมรดกให้ครอบครัว
• มี 4 แผนความคุ้มครองให้เลือกตามความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย
• เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 5

เงื่อนไขการรับประกันภัย แบบประกันภัย เมืองไทยยิ้มมั่งมี
• ระยะเวลาเอาประกันภัย : 25 ปี
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 15 ปี
• อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 20 – 70 ปี
• การชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน
• มีให้เลือก 4 แผนความคุ้มครอง ได้แก่

แผนความคุ้มครอง 1 ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 200 บาท
แผนความคุ้มครอง 2 ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 300 บาท
แผนความคุ้มครอง 3 ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 400 บาท
แผนความคุ้มครอง 4 ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 500 บาท

• ไม่มีการตรวจสุขภาพ
• พิจารณารับประกันภัยเฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)
• บริษัทสงวนสิทธิที่จะขอตรวจ และ/หรือเอกสารเพิ่มเติม
• ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ จนกว่าบริษัทจะมีคำสั่งขายสัญญาเพิ่มเติมสำหรับไมโครอินชัวรันส์ หรือหลักเกณฑ์การขายสัญญาเพิ่มเติม สำหรับไมโครอินชัวรันส์

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง
ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และมิได้เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
ผู้รับประโยชน์จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัย ยกเว้นกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับจากวันทำสัญญาประกันภัยหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย บริษัทจะรับผิดชอบเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้แล้วทั้งหมดตั้งแต่วัน ทำสัญญาประกันภัยหรือตั้งแต่วันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีเท่า นั้น

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1.กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย
2.กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะ เดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow