INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:02:30
Home » อาคเนย์ประกันชีวิต » ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) – อาคเนย์ประกันชีวิต\"you

ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) – อาคเนย์ประกันชีวิต

2010/12/28 10676👁️‍🗨️

ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) – อาคเนย์ประกันชีวิต
เป็นการรับประกันชีวิตบุคคล หลาย ๆ คน ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว โดยการพิจารณาความเสี่ยงภัยทั้งหมดของสมาชิกในกลุ่มเป็นเกณฑ์ ซึ่งปัจจัยในการพิจารณาประกอบไปด้วย จำนวนคน จำนวนเงินเอาประกัน อายุ เพศ และลักษณะหน้าที่การประกอบอาชีพของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม แล้วคำนวณหาอัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเพียงอัตราเดียว เพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทุกคนในกลุ่ม การประกันประเภทนี้อัตราเบี้ยประกันจะถูกกว่าการประกันชีวิตประเภทอื่น ๆ เหมาะสำหรับทำเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างในองค์กรต่าง ๆ

ลักษณะพิเศษของการประกันชีวิตกลุ่ม
+ กรมธรรม์จะออกฉบับเดียวให้กับองค์กร/นายจ้างนั้น ๆ สำหรับพนักงาน/สมาชิก จะได้รับใบรับรองการเอาประกันไว้เป็นหลักฐาน
+ เบี้ยประกันภัยใช้อัตราเดียวกันกับทุกคนในกลุ่ม
+ โดยทั่วไปไม่มีการตรวจสุขภาพ
+ การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันมีให้เลือกหลายลักษณะ เช่น
– จำนวนเงินเท่ากันหมดทุกคน
– แบ่งตามระดับตำแหน่งหน้าที่
– จำนวนเท่าของเงินเดือน
+ ในบางกรณีมีเงินคืนตามประสบการณ์

ประเภทของกลุ่มที่สามารถประกันชีวิตกลุ่มได้
กลุ่มบุคคลที่เอาประกันกลุ่มได้ จะต้องเป็นองค์กรที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลเท่านั้น เช่น
+ บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
+ สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทเอกชนทั่วๆ ไป

ขนาดของกลุ่ม
+ จำนวนสมาชิกขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป
+ จำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วม
– ถ้านายจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันทั้งหมด ลูกจ้างจะต้องเข้าร่วมทำประกัน 100% ของผู้มีสิทธิ
– ถ้านายจ้าง และลูกจ้างร่วมกันชำระเบี้ยประกัน ลูกจ้างจะต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 75% ของผู้มีสิทธิ์

ความคุ้มครองและผลประโยชน์
+ การประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ยกเว้นการฆ่าตัวตายภายในปีแรกของการทำประกัน หรือ ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าโดยเจตนา
+ การประกัน ภัยอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
+ การประกัน ภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่ม คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือจากอุบัติเหตุ ต่อเนื่องกันเกิน 180 วัน
+ การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
– แบบคนไข้ใน
– แบบคนไข้นอก
– การรักษาโรคฟัน
– ส่วนเกินคนไข้ใน
– ค่าใช้จ่ายการคลอดบุตร

ปัจจุบัน อาคเนย์ประกันชีวิต เป็นผู้ดูแลสวัสดิการประกันกลุ่มพนักงานของสถาบันการเงิน และบริษัทต่างๆ มากกว่า 300 บริษัท ด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอยู่เสมอ
* จ่ายค่าสินไหมทุกประเภทภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
* บริการจ่ายสินไหมสุขภาพผ่านบัญชีธนาคารแต่ละบุคคล
* มีโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย 200 กว่าแห่งในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ
* บริการ Fax Claim ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
* บริการสาย Hot Line 2 เลขหมาย โทร. 081 9918370 , 081 9111743
* โทร. 0 2233 3694, 0 2233 7590 โทรสาร 0 2237 7494, 0 2631 1386

สนใจติดต่อ
+ ฝ่ายประกันกลุ่ม บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด โทร. 0 2631 1331 ต่อ 152 , 173 หรือ สายตรง 0 2235 0119 โทรสาร 0 2631 1386

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow