INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:09:23
Home » ข่าวประกันภัย » คปภ. ห่วง 24 ประกันภัยมาตรฐานต่ำ\"you

คปภ. ห่วง 24 ประกันภัยมาตรฐานต่ำ

2017/11/03 1175👁️‍🗨️

คปภ.ห่วงบริษัทประกันวินาศภัย 24 แห่ง ถูกประเมินมีฐานะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า …
จากการจัดทำแผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ 3 โดยได้ทำการประเมินผลบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตทั้งระบบ
โดยใช้ข้อมูลปี 2556-2557 พบว่ามีบริษัทประกันวินาศภัย 24 บริษัท จากจำนวน 56 บริษัท ที่ได้คะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มีโอกาสที่จะแข่งขันกับรายใหญ่ได้ยาก

ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก
– บริษัทมีขนาดเล็กมีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึง 1,000 ล้านบาท/ปี
– มีอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยและอัตราในการทำกำไรต่ำ
– ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและช่องทางการจำหน่าย
– พบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

สำหรับโครงสร้างบริษัทประกันวินาศภัยไม่รวมประกันสุขภาพ 4 บริษัท ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1. กลุ่มบริษัทที่ต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 20 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาด 26.96%
2. กลุ่มคนไทยถือหุ้นใหญ่ 30 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาด 51.79%
3. กลุ่มธนาคารถือหุ้นใหญ่ 6 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาด 21.25%

ในปี 2557
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 43.22%
อัตราค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52.53%
มีอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานหรือ Combined Ratio อยู่ที่ 97.75%

กลุ่มบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้นใหญ่มีค่าเฉลี่ยสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัย 47.73%
มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 54.59%
มีอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน102.32%

โครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตมี 23 บริษัท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1.กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นต่างชาติ 10 บริษัท มีส่วนแบ่งตลาด 37.05%
2.กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนไทย 7 บริษัท ถือส่วนแบ่งการตลาด 17.83%
3.กลุ่มถือหุ้นโดยธนาคารมีนโยบายขายประกันผ่านธนาคารเป็นหลัก6 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาด 45.12%

หากเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงระหว่างปี 2549-2557 พบว่า…
กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ถือหุ้น โดยธนาคารเริ่มมีบทบาทสำคัญและครอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยปี 2557
กลุ่มบริษัทประกันชีวิตต่างชาติที่เคยครองส่วนแบ่งสูงสุดมีส่วนแบ่งลดลงอยู่ที่7%
กลุ่มธนาคารมีส่วนแบ่ง 45%
กลุ่มบริษัทประกันชีวิตมีส่วนแบ่ง 18%

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow