INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 22:36:58
Home » ประกันอัคคีภัย » ประกันอัคคีภัย\"you

ประกันอัคคีภัย

2020/07/14 871266👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัย คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ความเสี่ยงภัย ของทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือ การเกิดระเบิดของ Gas ที่ใช้ในการหุงต้ม หรือให้แสงสว่างเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ความเสียหายที่เกิดจากเหตุต่อเนื่องจากอัคคีภัย เช่น ควัน น้ำจากการฉีดน้ำดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ หรือจากสารเคมีที่ใช้ในการดับไฟ โดยที่จะต้องมีการลุกไหม้เกิดขึ้นจริง เกิดจากไฟที่จุดเพื่อการใช้งานปกติ แต่เกิดลุกลามเกินขอบเขตที่จำกัดโดยมีบางอย่างถูกเผาไหม้โดยสิ่งนั้นไม่ควรถูกเผาไหม้และ ต้องเกิดโดยอุบัติเหตุหรือโดยบังเอิญ

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยได้

สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมรากฐาน) หมายถึง บ้านที่อยู่อาศัย ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัย ในแฟลต คอนโดมิเนียม โรงรถและอาคารย่อย เช่น ห้องครัว รั้ว กำแพง ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม

ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย ความคุ้มครองที่ได้รับจากการประกันอัคคีภัย

ความคุ้มครองพื้นฐานจากการประกันอัคคีภัย

เพลิงไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย หรือใช้สำหรับทำแสงสว่าง – ความเสียหายต่อเนื่องอันเกิดจากไฟไหม้ ได้แก่ ความร้อน ควัน น้ำหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง และการกระทำการดับเพลิงของพนักงานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ภัยเพิ่มพิเศษ

ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยระเบิด ภัยทางอากาศ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน และเจตนาร้าย เป็นต้น

การประกันอัคคีภัยจะไม่คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้ง)

สินค้าซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ (ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สิน)
เงินแท่ง ทองแท่ง หรืออัญมณีมีค่า
โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุที่มีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท
ต้นฉบับ เอกสารแบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลายหรือแบบพิมพ์
หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญ แสตมป์ เงินสด เช็ค หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ เป็นต้น
วัตถุระเบิด
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทรัพย์สินที่เสียหายแล้วจากแรงระเบิด

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง(Over Insurance)

ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยสูงเกินจริง เพราะเมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทฯ จะชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริงไม่เกินทุนเอาประกันภัย

เช่น บ้านมูลค่า 10 ล้าน ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยไว้ 15 ล้าน ไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง
ถ้าบริษัทฯ มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าบ้านหลังดังกล่าวมีมูลค่าที่แท้จริงเพียง 10 ล้านบาท ก็จะชดใช้เพียง 10 ล้านบาท เบี้ยประกันที่จ่ายไปสำหรับ ทุนประกัน 5 ล้านที่เกินไปนั้นเท่ากับจ่ายฟรี

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง (Under Insurance)

ผู้เอาประกันภัยตั้งใจที่จะจ่ายเบี้ยประกันน้อยลง โดยกำหนดทุนประกันต่ำกว่าราคาทรัพย์สิน และเมื่อทรัพย์สินเกิดความเสียหาย ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ ตามส่วนเฉลี่ยของ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เช่น บ้านมีมูลค่า 10 ล้านซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 5 ล้านบาท ไฟไหม้ บริษัทฯ ได้พิสูจน์แล้วว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเสียหายเพียงบางส่วนเป็น จำนวน 5 ล้านบาท บริษัทฯจะชดใช้โดยการเฉลี่ย

วิธีการคำนวณค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย x ค่าความเสียหายจริง/มูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง
บริษัทฯ จะชดใช้เป็นจำนวน = 2,500,000 บาท

ระยะเวลาของประกันอัคคีภัย

  1. บ้านอยู่อาศัย สามารถเลือกความคุ้มครอง 1 ปี – 30ปี หรือ มากกว่าได้
  2. ธุรกิจ ปัจจุบันจะมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow