INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 19:01:57
Home » ข่าวประกันภัย » ประกันใดบ้างคุ้มครอง โควิด\"you

ประกันใดบ้างคุ้มครอง โควิด

2020/03/26 868👁️‍🗨️

คปภ กับ โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV)

ผู้ที่ได้ทำประกันภัยไว้ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นไปตามรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย โดยหากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) กรมธรรม์ต่อไปจะคุ้มครอง ..

กรมธรรม์ประกันชีวิต (LA)

1. กรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) โดยบริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

กรมธรรม์ประกันสุขภาพ (HA)

2. การประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรค รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) และ หากมีการซื้อ OPD ด้วยก็จะคุ้มครอง ผู้ป่วยนอก ด้วย

ประกันสุขภาพ จะมีทั้งที่เป็น IPD และ OPD กรณีเป็นการเจ็บป่วย

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง (TA)

3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) ด้วยซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ในต่างประเทศไม่ว่าในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

4 มาตรการ เตรียมความพร้อมของ คปภ

สำนักงาน คปภ. ได้มีมาตรการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV)

มาตรการที่ 1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับมือกับโรคดังกล่าว โดยใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง พร้อมสั่งการให้สำนักงาน คปภ.ภาค บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเตรียมพร้อมช่วยเหลือด้านการประกันภัยให้ทั่วถึงอย่างเต็มที่

มาตรการที่ 2 หารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ให้ติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย โดยจะมีการประชุมเพื่อหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 28 มกราคม 2563 นี้

มาตรการที่ 3  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) โดยเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานและประชาชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลประชาชนและสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างเต็มที่

มาตรการที่ 4 คปภ. กำลังเร่งหารือกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีกรมธรรม์ประกันภัยโดยเฉพาะ เพื่อคุ้มครองการติด เชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) ตลอดจนจะออกมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow