INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 18:12:51
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) มิตรแท้ประกันภัย » ประกันอัคคีภัย – มิตรแท้ประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัย – มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/28 873558👁️‍🗨️
การประกันอัคคีภัย (FIRE INSURANCE)
1. การประกันอัคคีภัยคืออะไร

การประกันอัคคีภัยที่เกิดตามกรมธรรม์มาตรฐาน ให้ความคุ้มครอง ความเสี่ยงภัย ของทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือ การเกิดระเบิดของแก็สที่ใช้ในการหุงต้ม หรือให้แสงสว่างเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
2. ทำไมต้องประกันอัคคีภัย
      ทรัพย์สินที่ท่านเป็นเจ้าของ หรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย อันเนื่องจากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตความสูญเสียนั้น จะได้รับการชดใช้ เมื่อท่านโอนความเสี่ยงภัยให้กับบริษัทประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบแทนท่าน ซึ่งการทำประกันอัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ท่านได้

3. การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองอย่างไร
บริษัทฯจะชดใช้ค่าเสียหาย หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินของท่าน อันเกิดจากเพลิงไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งจากความประมาทเลินเล่อ หรือจากอุบัติเหตุ หรือจากภัยธรรมชาติ ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีที่เกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของผู้เอาประกันเอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยเปียกน้ำ ภัยจราจล และนัดหยุดงาน ฯลฯ โดยท่านชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

https://www.mittare.com/sites/default/files/product_fire201208.png


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow