INSURANCETHAI.NET
Sat 22/01/2022 13:33:48
Home » Uncategorized » ปัจจัยพื้นฐานของการทำประกัน\"you

ปัจจัยพื้นฐานของการทำประกัน

2019/06/25

ผู้ที่ต้องการทำประกันชีวิต ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา..

1. ความจำเป็นของการทำประกันชีวิต
พิจารณาความต้องการเป็นหลัก จะทำประกันชีวิต เพื่ออะไร เพราะอะไร?
ความจำเป็นหลักๆ ที่ส่งผลให้เราต้องทำประกันชีวิต เช่น ..

คุ้มครองรายได้หลัก คุ้มครองมูลค่าของผู้หารายได้หลักของครอบครัว สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัว
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย
ทุนการศึกษาให้กับบุตร
กองทุนยามเกษียณอายุ
มรดกให้กับบุตร
เงินทุนสะสมในยามฉุกเฉิน

2. พิจารณาแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ คำนึงถึงอัตราเบี้ยประกันที่สามารถชำระต่อไปตลอดอายุสัญญาได้

3. การเลือกบริษัทประกันชีวิต ควรพิจารณาถึงความมั่นคง ภาพพจน์ ชื่อเสียงของบริษัท และความน่าเชื่อถือของตัวแทน ความพร้อมของการให้บริการในด้านต่างๆ

4. ผู้ซื้อควรกรอกข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัยด้วยความเป็นจริงทุกประการ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อ

5. อ่านเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์
เพื่อจะได้รับทราบสิทธิและเงื่อนไขต่างๆ ว่าถูกต้องกับความต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้รีบทักท้วงทันทีเพื่อการแก้ไข 6. การชำระเบี้ยประกัน ควรเรียกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้ง ทั้งนี้ควรสำรวจความถูกต้องและสมบูรณ์ของใบเสร็จด้วย

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow