INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:45:04
Home » ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า » การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า Trade Credit Insurance\"you

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า Trade Credit Insurance

2019/01/29 2717👁️‍🗨️

ได้รับการชดเชยค่าสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าไม่ชำระค่าสินค้าตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายสินค้า หรือผู้ซื้อสินค้าล้มละลาย

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า เป็นกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการไม่ได้รับชำระหนี้สินทางการค้าจากลูกหนี้และที่มีความเสี่ยงต่อการค้าและทางการเมือง เช่น ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ หรือ ลูกหนี้ล้มละลาย การประกาศพักชำระหนี้ต่างประเทศจากประเทศผู้ซื้อ หรือผู้ซื้อถูกเพิกถอนใบอนุญาติ การนำเข้าสินค้าหรือผู้ซื้อไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตรามาชำระหนี้ แม้แต่การเกิดสงคราม หรือการปฎิวัติรัฐประหาร การจลาจล เป็นต้น

ความเสี่ยงทางการค้า

– ผู้ซื้อล้มละลาย
– ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระค่าสินค้าตามสัญญา

ความเสี่ยงทางการเมือง

– การประกาศพักชำระหนี้ของรัฐบาล
– การห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ
– การยกเลิกใบอนุญาตนำเข้า
– สงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร
– การปฏิเสธการชำระหนี้โดยหน่วยงานรัฐบาล

เบี้ยประกันภัย คำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัย

อยู่ในช่วงระหว่าง 0.1% – 2.5% ของยอดขายประมาณการรายปี ซึ่งขึ้นอยู่กับ …

ยอดขายที่นำมาทำประกัน
ประเภทของอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ เช่น ประเทศที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ หรือศักยภาพทางการเงิน

ผู้ขอเอาประกันภัย

บริษัทจดทะเบียนในประเทศรวมถึงสาขาในต่างประเทศ ที่มีการชำระเงินในรูปแบบของ D/P, D/A, O/A, T/T after shipment โดยมียอดขายที่นำมาทำประกันไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาทต่อปี และมีเทอมการชำระเงินไม่เกิน 5 เดือน

ทำธุรกิจขายสินค้าภายในประเทศ และ / หรือ ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อยกเว้น

มีข้อโต้แย้ง / ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย (ที่ไม่ใช่กรณีผู้ซื้อปฏิเสธการชำระค่าสินค้า)

การขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน

ผลจากสงครามระหว่าง 5 ประเทศเหล่านี้ด้วยกันเอง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย

ผู้รับประกัน : บริษัทประกันภัย
ผู้นำเสนอ : นายหน้า / ตัวแทน ประกันวินาศภัย

ซื้อผ่านนายหน้า/ตัวแทน ประกันภัย มีคนคอยดูแล รักษาผลประโยชน์ให้คุณ

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา

ยอดขายต่อปี
ประเภทธุรกิจ เช่น ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น
รายชื่อ / ที่อยู่ / วงเงินเครดิตที่ต้องการของผู้ซื้อ
ประเทศผู้ซื้อ

ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน

กรณีผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าสินค้าตามสัญญา การยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนผู้ทำประกันต้องดำเนินการ ดังนี้

ผู้ทำประกันต้องไม่ไปเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ เช่น ยินยอมหรือมีข้อตกลงให้ผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันเพราะอาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนได้

ผู้ทำประกันต้องแจ้งบริษัทประกันให้ทราบทันที เมื่อผู้ซื้อชำระเงินเข้ามาบางส่วนหรือทั้งหมด ภายหลังจากที่มีการยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว

ข้อมูลทั่วไป

ขยายตลาดไปในกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ หรือประเทศที่ยังไม่เคยทำธุรกิจร่วมกัน  กอปรกับแนวโน้มของการชำระเงินที่ผ่อนปรนแก่ผู้ซื้อสินค้าเช่น D/P, D/A, O/A และ T/T after shipment   เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้รูปแบบการชำระเงินที่ผ่อนปรนดังกล่าว ผู้ประกอบการอาจได้รับความเสี่ยงอันเกิดจาก
– ผู้ซื้อสินค้าไม่ชำระเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
– ผู้ซื้อล้มละลาย
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและธุรกิจของผู้ประกอบการได้
การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง  ใช้เป็นหลักประกันในการขอวงเงินจากทางธนาคารแก่ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอย่างไร

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง กรณีที่ผู้ซื้อสินค้าไม่ชำระค่าสินค้าตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายสินค้า หรือ ผู้ซื้อสินค้าล้มละลาย ท่านจะได้รับการชดเชยค่าสินค้านั้น ทำให้ธุรกิจของท่านไม่ได้รับผลกระทบ ทางด้านการเงิน

เครื่องมือทางการตลาดเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาด ในและต่างประเทศ  จูงใจลูกค้าใหม่ และช่วยขยายฐาน ลูกค้าเดิม โดยการเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนปรนให้แก่ลูกค้า

เครื่องมือทางการเงิน ลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ใช้เป็นหลักประกัน ในการขอวงเงินจากธนาคาร

ทำไมจึงต้องทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

ผลกระทบต่อธุรกิจอันเกิดจากหนี้สูญ ซึ่งมีความสำคัญมากต่อบริษัท

การบริหาร และจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง

แนวโน้มการชำระเงินในรูป L/C ลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่
รูปแบบการชำระเงินประเภท D/P, D/A, O/A และ T/T after shipment สามารถจูงใจผู้ซื้อได้มากกว่า

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าให้ความคุ้มครอง ดังนี้

ความเสี่ยงทางการค้า 

ผู้ซื้อล้มละลาย
ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระหนี้

ความเสี่ยงทางการเมือง

การประกาศพักชำระหนี้ของรัฐบาล
การห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ
การยกเลิกใบอนุญาตนำเข้า
สงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร
การปฏิเสธการชำระหนี้โดยหน่วยงานรัฐบาล

ข้อยกเว้น การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

ความเสี่ยงทางการค้า  – มีข้อโต้แย้ง / ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

ความเสี่ยงทางการเมือง
– ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
– ผลจากสงครามระหว่าง 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย

เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัย ( 0.1 % – 2.5 %) ,ขึ้นอยู่กับ

ยอดขายที่นำมาทำประกัน
ประเภทของอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ เช่น ประเทศที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ หรือ ศักยภาพทางการเงิน

ผู้ขอเอาประกันภัย

ยอดขายที่นำมาทำประกัน
ประเภทของอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ เช่น ประเทศที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ หรือ ศักยภาพทางการเงิน

ข้อมูลประกอบการขอเอาประกันภัย

ยอดขายต่อปี
ประเภทธุรกิจ เช่น ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น
รายชื่อ/ที่อยู่/วงเงินเครดิตที่ต้องการของผู้ซื้อ
ประเทศผู้ซื้อ

บริการต่างๆของบริษัทประกันภัย

บริการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อของท่าน เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
ให้คำแนะนำในการกำหนดวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อแต่ละราย
อัพเดทสถานะของผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ การแจ้งเตือนเมื่อผู้ซื้อเริ่มมีปัญหา
ให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร รวมทั้งติดตามหนี้ค้างชำระจากผู้ซื้อ

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า หรือ ประกันลูกหนี้

คุ้มครองกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้โดยบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง 90% ของยอดเงินที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระ โดยต้องแจ้งรายชื่อลูกค้า (ผู้ซื้อ) ทุกรายที่ต้องการทำประกันเพื่อให้บริษัทประกันภัยทำการวิเคราะห์ถึงความมั่นคงของลูกค้ารายนั้นๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์สำหรับเรากรณีที่เราจะเริ่มทำธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่

บริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่..

– วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้าใหม่รายนั้นๆ เนื่องจากมีฐานข้อมูลของบริษัททั่วโลก
– ในระหว่างปีหากลูกค้ารายใดมีปัญหาทางการเงิน บริษัทประกันภัยจะส่งสัญญาณเตือนว่าลูกค้ารายนี้เริ่มมีปัญหาเพื่อให้เราเตรียมตัวรับมือ (เช่น ปรับลด credit term ฯลฯ)
– การประกันประเภทนี้สามารถเป็นเครื่องมือทำการตลาดให้เราได้ เช่น เพิ่มระยะเวลาชำระหนี้ (credit term) ให้กับลูกค้า หรือเดิมขายแบบ L/C, DP หรือ DA ก็สามารถขายแบบให้ credit term ได้ นอกจากนั้นทำให้เรามีความมั่นใจในการทำการค้าโดยลดความกังวลเรื่องการชำระหนี้ของลูกหนี้และสามารถนำเวลาไปวางแผนเพิ่มยอดขาย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow