INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 5:59:09
Home » ประกันรถยนต์ » ประกันรถยนต์ ความคุ้มครอง และ ข้อยกเว้น\"you

ประกันรถยนต์ ความคุ้มครอง และ ข้อยกเว้น

2016/08/31 1180👁️‍🗨️

ความคุ้มครองประกันรถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ สำหรับความเสียหายดังนี้

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โดยสารในรถคันที่ทำประกันภัยด้วย แต่ไม่รวมบิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร ของผู้เอาประกันภัย
– ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ
– ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
– ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการชนของรถที่ทำประกันภัย

รถยนต์ที่ทำประกันภัย
– ความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการชน
– รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ที่เกิดจากทุกสาเหตุ

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถที่ทำประกันภัย รวมถึงบิดา, มารดา, คู่สมรสและ บุตร ของผู้เอาประกันภัย )
– ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
– ค่ารักษาพยาบาล
– การประกันตัวผู้ขับขี่

สำหรับรถที่ทำประกันภัย ความสูญหายที่เกิดจากการลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ของผู้เช่า หรือ ผู้ได้รับมอบหมายให้ครอบครองรถจะไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย

ข้อยกเว้นความรับผิดต่อความเสียหายสำหรับบุคคลภายนอกในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ และ
ทรัพย์สินที่เสียหาย อันเกิดจากการใช้รถที่ทำประกันภัยไว้ดังนี้
1. ใช้นอกประเทศไทย
2. ใช้ไปในทางผิดกฎหมาย เช่น นำไปปล้นทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด เป็นต้น
3. นำไปใช้แข่งขันความเร็ว
4. นำไปลากจูงหรือผลักดันรถคันอื่น
5. ผู้ขับขี่เมาสุราโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดสูงกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
6. ทรัพย์สินที่เสียหายเป็นของผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่รถที่ทำประกันไว้ รวมทั้งทรัพย์สินของบิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่จะไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหาย
7. เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งอื่นที่อยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้หากเสียหายจากการวิ่งของรถที่ทำประกันภัยเพราะการสั่นสะเทือน เพราะน้ำหนักของรถ รวมถึงน้ำหนักของสิ่งที่บรรทุกมาหากเกิดความเสียหายจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
8. ทรัพย์สินที่บรรทุกในรถที่ทำประกันภัยไว้หรือกำลังยกขึ้นรถหรือลงจากรถ หากเกิดความเสียหายจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อยกเว้น ความรับผิดต่อความเสียหายสำหรับรถที่ทำประกันภัย
1. ค่าเสื่อมราคา
2. ค่าความเสียหายของเครื่องยนต์ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
3. ความเสียหายจากการบรรทุกน้ำหนักเกิน
4. ความเสียหายของยางรถยนต์ที่เกิดจากการฉีกขาดหรือระเบิด
5. ความเสียหายจากการที่ไม่ได้ใช้รถแล้วเกิดความเสียหาย
6. ใช้นอกประเทศไทย
7. ใช้ไปในทางผิดกฎหมาย เช่น นำไปปล้นทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด เป็นต้น
8. นำไปใช้แข่งขันความเร็ว
9. นำไปลากจูงหรือผลักดันรถคันอื่น
10. ผู้ขับขี่เมาสุราโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดสูงกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
11. ความเสียหายที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
12. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถแตกต่างไปจากที่แจ้งไว้ขณะทำประกันภัย
13. การขับขี่ โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ หรือ เคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิทางกฎหมาย หรือ ใช้ใบอนุญาตขับขี่ผิดประเภท ข้อยกเว้นนี้ จะไม่นำมาใช้ในกรณีที่ไม่ใช่ความประมาทของผู้ขับขี่


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow