INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 10:32:33
Home » ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ไทยประกันสุขภาพ » journey healthy ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง – ไทยประกันสุขภาพ\"you

journey healthy ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง – ไทยประกันสุขภาพ

2012/04/23 1668👁️‍🗨️

journey healthy ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง – ไทยประกันสุขภาพ

https://www.thaihealth.co.th/image/mainpic/product_journey.gif

การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลอันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง
การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังเกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
สภาวะที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล เช่นการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การรักษาตัวเพื่อการพักผ่อนหรืออนามัย
การเสริมความงามรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาล เป็นต้น
สภาวะที่ส่งเสริมความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เช่น การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายตัวเอง การมีส่วน
ร่วมทะเลาะวิวาท การติดสุราเรื้อรัง การติดยาเสพติด กามโรค สภาวะจิตใจ หรือประสาทผิดปกติ เป็นต้น
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
คุ้มครองทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
คุ้มครองทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( อบ.1 )
เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 1 ปี จนถึงอายุ 70 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนการตลาดประกันเดินทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 02 202 9200 ต่อ 30, 31
หมายเลขโทรสาร 02 642 3132
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow