INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 2:54:35
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » โครงการเมืองไทย CI SAFE เมืองไทยประกันชีวิต\"you

โครงการเมืองไทย CI SAFE เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/29 784👁️‍🗨️

โครงการเมืองไทย CI SAFE เมืองไทยประกันชีวิต
อีก 10 ปี ข้างหน้า จะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อมารักษาตัวหากเกิดโรคร้ายกับตน และ ต้องใช้เวลารักษายาวนานแค่ไหน
การทำประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรงเป็นการวางแผนแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในยามที่คุณต้องเผชิญกับโรคร้าย
ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณเมื่อต้องเผชิญกับโรคร้าย ด้วยการลดภาระค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในครอบครัว
กับ “โครงการ เมืองไทย CI SAFE”

จุดเด่นของโครงการเมืองไทย CI SAFE
เบี้ยประกันภัยไม่แพง
คุ้มครองการเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วยด้วยโรคภัย โรคร้ายแรง และจากอุบัติเหตุ
ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 30 โรค
ให้ความคุ้มครองเมื่อเป็นโรคมะเร็งทั้งระยะก่อนลุกลามและระยะลุกลาม
มีผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– แบบภายในกำหนดเวลา 15/15 : 15 ปี
– สัญญาเพิ่มเติมต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาเพิ่มเติม
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย
– แบบภายในกำหนดเวลา 15/15 : 15 ปี
– สัญญาเพิ่มเติมต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาเพิ่มเติม
3. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 25 – 59 ปี
4. สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
5. บริษัทพิจารณารับประกันภัยเฉพาะกรณีมาตรฐาน (STANDARD CASE)
6. บริษัทพิจารณารับประกันภัย เฉพาะกลุ่มอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น
7. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้นำเสนอในโครงการนี้แนบท้ายกรมธรรม์ได้
8. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ – เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัท
9. สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง และสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคร้ายแรงอื่น และสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งอื่นทุกกรมธรรม์แล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย
แต่ละคน ( ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ และ แฮปปี้ เลดี้ พลัส )

*ตามรายละเอียดข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์
**หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็งมีผลบังคับหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
***หลังจาก 30 วันนับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง มีผลบังคับหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย และ หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะก่อนลุกลามหรือนับจากวันที่ สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็งมีผลบังคับ หรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้ายตามสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

หมายเหตุ: เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำ ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

หนังสือชักชวนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภายในกำหนดเวลา 15/15
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือ วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้า ปกติของบริษัท

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (WP) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง มีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต ซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือ วันต่ออายุ เนื่องจากสัญญา ขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. การเสียชีวิตจากสงคราม หรือ การจลาจล หรือ การก่อการร้าย
3. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด ที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็งมีทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆอันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. การเจ็บป่วย หรือโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือภายใน 60 วันภายหลังจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้น
บริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคมะเร็งอันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมด 6 ข้อ เช่น
1. การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็งที่ได้รับ ความคุ้มครอง ตามรายละเอียดของผลประโยชน์โรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน และผล ประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็น มาตรฐานทางการแพทย์

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow