INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:20:46
Home » Uncategorized » Contractor’s All Risks Insurance\"you

Contractor’s All Risks Insurance

2018/10/04 1116👁️‍🗨️

ประกันภัยการก่อสร้าง หรือ ประกันภัยผู้รับเหมา หรือ ประกันภัยวิศวกรรม

เป็นสัญญาที่ถูกกำหนดให้ Contractor หรือ ผู้รับเหมา เป็นผู้จัดทำ ถ้าต้องการรับงานนั้นๆของ เจ้าของโครงการ (owner)
ผู้คุ้มไซต์งานก่อสร้าง (วิศวกร/หัวหน้าช่าง) ของ บริษัทญี่ปุ่น มักจะซื้อกับบริษัทประกันที่เป็นพวกพ้องชาติเดียวกัน (ญี่ปุ่นเป็นชาตินิยม)

สำหรับ ประกันภัยวิศวกรรม
1. ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยได้ คือ ทรัพย์สินข้อใดที่จะได้รับความคุ้มครอง ต้องตกลงซื้อและระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน

1. อาคาร
งานก่อสร้าง
มีทั้ง แบบถาวร ชั่วคราว รวมถึง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เป็นส่วนประกอบงาน ที่จัดหามาโดยเจ้าของโครงการเอง

อุปกรณ์ก่อสร้าง
อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช่เครื่องจักรกล เช่น นั่งร้าน Sheet Pile
เครื่องจักรกล สำหรับ ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น Tower Crane, Material
2. เครื่องจักร
เครื่องจักรกลที่นำมาติดตั้ง เช่น ระบบต่างๆ ลิฟต์, ขนส่ง บันไดเลื่อน, สุขาภิบาล, ประปา, ไฟฟ้า อื่นๆ

3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (PL)
บริษัทประกันภัย จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย ต่อบุคคลภายนอก ผู้ได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักร
ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้เอาประกันภัย (ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ/หรือ เจ้าของโครงการ) สำหรับภัยหรืออุบัติเหตุทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันภัย (ก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องจักร)
1.คุ้มครองภัยธรรมชาติ (Act of God )แผ่นดินไหว ลมพายุ การพังทลาย ความเสียหายจากน้ำ ฯลฯ
2. ภัยอื่นๆ  (Any Other Causes) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การลักทรัพย์ที่มีร่องรอบการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ เจตนามุ่งร้าย หรือกลั่นแกล้ง ความประมาทเลินเล่อ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ

ความคุ้มครองความรับผิดต่ออบุคลภายนอก (PL)
บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้าง หรืองานติดตั้งสัญญา

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายอันเกิดจากการสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัว/ถอดถอน การอ่อนกำลังของสิ่งค้ำจุน (Vibration, Removal and Weakening of Support – VRWS)
การบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล ครอบครอง ควบคุมหรือเป็นของผู้รับเหมา หรือเจ้าของโครงการ
ความรับผิดอันเกิดจากยานพาหนะทุกชนิด

ทุนประกันภัย

งานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร
ตามมูลค่าเต็มของงานก่อสร้างตามสัญญา (รวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง ภาษีศุลกากร ภาษีการค้า คำดำเนินการของผู้รับเหมาและวัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ)
อุปกรณ์ก่อสร้าง (ที่ไม่ใช่เครื่องจักรกล) มูลค่าตามสภาพแท้จริง (Current or Market Value)
เครื่องจักรกล ตามมูลค่าทดแทนทรัพย์สิน (Replacement Value)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ตามที่ตกลงกันแต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา
เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ
ผู้เอาประกันภัยต้องปฎิบัติตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง (Sound Engineering Practice)
ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภัยที่เป็นสาระสำคัญ (Material Chang in the risk) เช่น การเปลี่ยนผู้รับเหมาหลัก เปลี่ยนแบบก่อสร้าง การหยุดงานก่อสร้าง

ข้อยกเว้น
ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ค่าปรับ เนื่องจากทำงานล่าช้า การสูญหายที่ตรวจพบเมื่อเช็คสต็อก

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับทรัพย์สิน
การออกแบบผิดพลาด แรงงานฝีมือด้อยคุณภาพ การชำรุดของเครื่องจักรกล อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือยานพาหนะทุกชนิด

เอกสารเบี้องต้นประกอบการพิจารณารับประกันภัย
1. สัญญารับเหมาก่อสร้าง
2. ใบประเมินราคาก่อสร้าง (Bill of Quantity – BOQ)
3. ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง ทุกด้าน
4. อื่นๆ

ประกันภัยเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)

ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง โดยไม่ระบุไว้ชัดเจน แต่กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแบบกว้าง กล่าวคือ “คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันภัย อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุที่ไม่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย” หรือกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้ความคุ้มครอง เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยลมพายุ การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยการงัดแงะ เป็นต้น ถ้าเป็นทรัพย์สินสำหรับการใช้สอย กรมธรรม์ประกันภัยสามารถขยายความคุ้มครอง รวมถึงการนำไปใช้ภายนอกได้ แต่ต้องมีการตกลงยินยอมจากบริษัทประกันภัย และระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์

ข้อยกเว้นโดยสังเขป
    สงครามทุกประเภท การจลาจล การปฏิวัติ ภัยจากภายนอกประเทศ การนัดหยุดงาน
    ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
    การริบหรือทำลายโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
    การเสื่อมสภาพ เสื่อมค่า ถูกสัตว์หรือแมลงทำลาย
    การชำรุดของเครื่องยนต์ หรือระบบไฟฟ้า
    การแตกของกระจก หรือวัตถุที่แตกหักง่าย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow