INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:00:59
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ (รักษ์บ้านสรรพภัย) กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ (รักษ์บ้านสรรพภัย) กรุงเทพประกันภัย

2010/09/13 1251👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ (รักษ์บ้านสรรพภัย) กรุงเทพประกันภัย

เหมาะสำหรับสถานประกอบการ เช่น คลินิก หอพัก โรงเรียน ฯ หรือบ้านที่ตกแต่งเป็นสถานประกอบการด้วย อาทิ ร้านค้า สำนักงาน ฯ

เป็นประกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมทั้งสิ่งปลูกสร้าง เครื่องตกแต่ง อุปกรณไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ และสินค้าภายในร้าน ที่เกิดจากไฟไหม้ พายุ แผ่นดินไหว ฯ และความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า

โครงการรักษ์บ้านสรรพภัย การประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการที่รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสม สำหรับร้านค้า และสถานประกอบการที่มีการก่อสร้างผนังอาคารด้วยการก่ออิฐถือปูน ดังนี้

สำนักงาน คลินิก แฟลต หอพัก สมาคม สโมสร โรงเรียน วิทยาลัย โรงรับจำนำ
ร้านตัดผม/เสริมสวย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านตัดเสื้อ ร้านซักรีด/ซักแห้ง ร้านถ่ายรูป ร้านวีดีโอ ร้านค้า ฯลฯ

ความคุ้มครอง โครงการรักษ์บ้านสรรพภัยประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ
1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพงและประตู
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวต่างๆ
3. ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น สินค้าภายในบ้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับประกอบการ

โครงการ รักษ์บ้านสรรพภัยประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ มอบความคุ้มครองที่หลากหลายเพื่อรองรับกับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ความคุ้มครองมาตรฐาน
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย วงเงินคุ้มครอง ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองพิเศษ
ภัยลมพายุ
ภัยยวดยานพาหนะ
ภัยทางอากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมถึงน้ำท่วม)
ภัย ระเบิด ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหวและลูกเห็บ วงเงินคุ้มครอง (บาท)ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า วงเงินคุ้มครอง (บาท) 20,000
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า วงเงินคุ้มครอง (บาท) 15,000
อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่มีสาเหตุจากการโจรกรรม, ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน, ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง, ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอ การซ่อมแซมหรือสร้างใหม่

เพิ่มความคุ้มครองพิเศษ เฉพาะโครงการประกันอัคคีภัย สำหรับสถานประกอบการ ด้วยเงื่อนไขความคุ้มค่าที่พิเศษสุด ดังนี้
1. ประกันอัคคีภัยชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ (Replacement Cost Valuation)
2. ประกันอัคคีภัยคุ้มครองแม้กรณีที่จำนวนเงิน เอาประกันภัยขงท่านไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน ท่านจะได้รับการชดใช้ ค่าเสียหายเต็มตามมูลค่าของทรัพย์สิน (ไม่นำหลักส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยมาใช้ในการจ่าย ค่าเสียหาย)
3. ประกันอัคคีภัยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสีย หายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ในครั้งแรก ยังได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ประกันอัคคีภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำ ค่าสินไหมฯไปใช้ก่อน

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันอัคคีภัย สถานประกอบการ (รักษ์บ้านสรรพภัย)
up arrow