INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 13:27:48
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เมืองไทยประกันภัย » SMEs Comprehensive Shopowner – เมืองไทยประกันภัย\"you

SMEs Comprehensive Shopowner – เมืองไทยประกันภัย

2015/03/09 853236👁️‍🗨️

SMEs Comprehensive Shopowner เมืองไทย

การประกันภัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด แก่ทรัพย์สินและธุรกิจของคุณแบบครบวงจร จากอุบัติภัยต่างๆ รวมอยู่ในกรมธรรม์เพียงฉบับเดียวด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำเป็นพิเศษ

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัย

– ตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
– ทรัพย์สินในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์, เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา, เครื่องใช้สำนักงาน,เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
– สต๊อกสินค้า

ธุรกิจที่สามารถทำประกันภัย
ธุรกิจร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อมต่างๆ ที่มีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000,000.- บาท และไม่เกิน 20,000,000.-บาท
ได้แก่ สำนักงาน/ สถานรับเลี้ยงเด็ก/ โชว์รูมรถยนต์/ เกสต์เฮาส์/ คลินิก/ หอพัก/ ซักรีด/ อพาร์ตเม้นท์/โรงพยาบาล/ โรงแรม/ ร้านค้าย่อย/ โรงรับจำนำ/ สโตร์/ เสริมสวย/ ถ่ายรูป/ ตัดเย็บเสื้อผ้า/ วีดีโอ-เทป-ซีดี/ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า/ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์-ภาษา/ ร้านอาหาร/ ภัตตาคาร/ ร้านกาแฟ/ ร้านเบเกอรี่

ทรัพย์สินที่ไม่รับประกันภัย
1. สิ่งปลูกสร้างที่เป็น บ้านครึ่งตึก-ครึ่งไม้ บ้านไม้ล้วนทั้งหลัง หรือห้องแถวไม้ล้วน
2. ทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ 1.
3. ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่ เงิน, ทอง, ธนบัตร, แบบพิมพ์, ต้นฉบับเอกสาร, โบราณวัตถุ, ศิลปวัตถุ, เครื่องเพชร เป็นต้น

ข้อยกเว้นที่ควรทราบ
1. ภัยจากสงคราม กบฏ ปฏิวัติ จลาจลและนัดหยุดงาน การก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์
การแผ่กัมมันตภาพรังสี
2. ความเสียหายจากการแตกร้าวของกระจกอาคารภายในอาคารที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของฝาผนัง
ภายนอกอาคาร
3. ความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม ลูกเห็บ
4. การขาดหายของสต๊อกสินค้าจากบัญชีสินค้า ฯลฯ

ความคุ้มครอง
ส่วนที่ 1 : ทรัพย์สินเสียหาย
– ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (โดยตรงต่อทรัพย์สินเอาประกันภัย)
– ภัยระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำอันป่าเถื่อน และเจตนาร้าย
– ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ชดใช้ตามความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน
o ทุนประกันภัย 500,000 – 9,900,000 บาท คุ้มครองไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย และรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
o ทุนประกันภัย 10,000,000 – 19,900,000 บาท คุ้มครองไม่เกิน 300,000 บาท
o ทุนประกันภัยตั้งแต่ 20,000,000 บาท คุ้มครองไม่เกิน 400,000 บาท
– ภัยเนื่องจากน้ำ จากการไหลล้น หรือการแตกรั่วของถังน้ำ อุปกรณ์หรือท่อน้ำ จำนวนเงินจำกัดความ
รับผิดตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย
– อุบัติเหตุต่างๆ ที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 200,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
– การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือใช้กำลังเข้าออกจากอาคาร การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 200,000.-บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัย
– ความเสียหายจากการแตกร้าวของกระจกที่เสมือนฝาผนังของอาคาร กระจกประตู หน้าต่าง ตู้โชว์ หรือกระจกหน้าร้าน จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 100,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
– ภัยอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Injury) ไฟฟ้าลัดวงจร จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 200,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
– การสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย จากการถูกชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการลักทรัพย์
ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 200,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ส่วนที่ 2 : ความเสียหายต่อเนื่อง
– การสูญเสียทางการค้า คุ้มครองในวงเงินความสูญเสียไม่เกิน 3,000.-บาท ต่อวัน ระยะเวลาการชดใช้ ไม่เกิน 6 เดือน
– ค่าเช่าสถานที่ประกอบการหรือธุรกิจชั่วคราว คุ้มครองในวงเงินตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000.-บาท
ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ส่วนที่ 3 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยจากความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยอันเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงบริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน 1,000,000.-บาท ต่อเหตุการณ์
แต่ละครั้ง และไม่เกิน 2,500,000.-บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความคุ้มครองในส่วนนี้ยังขยายความคุ้มครองถึงอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ จำนวนเงินจำกัด
ความรับผิดไม่เกิน 5,000.- บาท ต่อคน ไม่เกิน 200,000 .-บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และไม่เกิน 500,000.-บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ส่วนที่ 4 : ความรับผิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
คุ้มครองในกรณีลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยได้ฟ้องร้องต่อนายจ้าง ที่มีสาเหตุหรือสืบเนื่องจากลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตในระหว่างการทำงานให้กับนายจ้าง และนายจ้างมิได้จัดหา หรือบกพร่อง หรือละเลย ต่อความปลอดภัยตามที่มีกฎหรือระเบียบระบุไว้ในกฎหมายแรงงาน จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 1,500,000.-บาท  ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย

ความเสียหายส่วนแรก
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกต่อเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และทุกครั้ง ดังนี้
ส่วนที่ 1
– 1,000.-บาทแรก สำหรับภัยเนื่องจากน้ำ
– 1,000.-บาทแรก สำหรับกระจก หรืออุบัติเหตุต่างๆ

ส่วนที่ 2
– ภายใน 3 วันแรก สำหรับความสูญเสียทางการค้า

ส่วนที่ 3
– 2,000.-บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow