INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:23:35
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Executive P.A. เมืองไทยประกันชีวิต\"you

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Executive P.A. เมืองไทยประกันชีวิต

2010/11/30 1191👁️‍🗨️

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Executive P.A. เมืองไทยประกันชีวิต

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัย และผลประโยชน์
· อัตราเบี้ยประกันภัย : รับเฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ 1,2 และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกัน
· อาณาเขตการคุ้มครอง : ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
· ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
· เกณฑ์อายุที่รับประกันภัยได้ : อายุ 16 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์* ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์

หมายเหตุ
– กลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย คือ อาชีพงานสนาม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกร รับจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ
– จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุที่แนบท้ายกรมธรรม์ ประกันชีวิตทุกฉบับและกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกประเภทต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท

ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่คุณเลือกได้
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ยินดีมอบความคุ้มครองให้คุณเลือกได้ตามความต้องการจากแผนความคุ้มครอง 2 แผน ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ดังนี้
1. คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ , สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
2. คุ้มครองภัยฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ตามความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
3. คุ้มครองการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ , สูญเสียอวัยวะและอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง จากอุบัติเหตุขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตร Easy P.A. Credit
สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ทำประกันภัย Executive P.A. ท่านจะได้รับบัตร Easy P.A. Credit เพื่อ ใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตามจำนวนวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ ผู้ เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์ พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ

หมายเหตุ
ต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy P.A. Credit ทุกครั้ง

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1 การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 การแท้งลูก
1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
1.8 อาหารเป็นพิษ
1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc Herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
1.11 การก่อการร้าย
1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตราย อื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความ คุ้มครองดังกล่าว)
2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ
2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงครามหรือปราบ ปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลา ประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow