INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 17:08:55
Home » Uncategorized » อัตราค่าธรรมเนียม ธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทประกัน-นายหน้า-ตัวแทน\"you

อัตราค่าธรรมเนียม ธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทประกัน-นายหน้า-ตัวแทน

2019/10/03 1256👁️‍🗨️

(1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 50,000 บาท
(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท 500,000 บาท
(3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไม่ครบทุกประเภท 400,000 บาท
(4) ใบอนุญาตให้เปิดสาขาของบริษัท 20,000 บาท
(5) การอนุญาตให้ย้ายสำนักงานใหญ่หรือสาขา 5,000 บาท
(6) ค่าสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย 200 บาท
(7) ใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 400 บาท
(8) ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 20,000 บาท
(9) ใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 400 บาท
(10) ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด 200 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท 50,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไม่ครบทุกประเภท 40,000 บาท
(13) การให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยประเภท 1 ปี 200 บาท
(14) การให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยประเภท 5 ปี 1,000 บาท
(15) การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้า ประกันวินาศภัย ประเภท 1 ปี 6,000 บาท
(16) การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้า ประกันวินาศภัย ประเภท 5 ปี 30,000 บาท
(17) การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภท 1 ปี 200 บาท
(18) การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภท 5 ปี 1,000 บาท
(19) การขอตรวจดูเอกสาร ครั้งละ 50 บาท
(20) การคัดหรือรับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท
(21) คำขอรับความเห็นชอบในแบบและข้อความแห่งกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย แบบละ 1,000 บาท
(22) คำขอรับความเห็นชอบการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย แบบละ 1,000 บาท

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow