INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:49:32
Home » การประกันภัย » ค่าใช้จ่ายเร่งงาน (Expediting Expenses Clause)\"you

ค่าใช้จ่ายเร่งงาน (Expediting Expenses Clause)

2019/10/07 2365👁️‍🗨️

ค่าใช้จ่ายเร่งงาน (Expediting Expenses Clause)

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอย่างเร่งด่วน ค่าขนส่งทางอากาศ และค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด เพื่อทำการซ่อมแซมหรือจัดหาของใหม่มาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายนั้นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อน

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารสรุปรายการเอกสารแนบท้ายรวมทั้งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดและความรับผิดส่วนแรก

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow