INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 16:02:56
Home » ประกันอัคคีภัย » การประกันอัคคีภัย\"you

การประกันอัคคีภัย

2019/05/30 878076👁️‍🗨️

ความคุ้มครองประกันอัคคีภัย

ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินจากภัยพื้นฐานต่าง ๆ ดังนี้

  1. ไฟไหม้
  2. ฟ้าผ่า
  3. แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว
  4. ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มเติม ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย

การขยายความคุ้มครองสำหรับภัยเพิ่มเติม

นอกเหนือจากภัยพื้นฐานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแล้ว ผู้เอา ประกันภัยสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มเติมอื่นๆได้ตามความเสี่ยงภัยที่มีอยู่ ได้แก่ …
ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยเกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย มีการลุกไหม้หรือการระเบิด ภัยเกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย และ/หรือไม่มีการลุกไหม้หรือการระเบิด และ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีกเล็กน้อย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow