INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:13:15
Home » ประกันอัคคีภัย » ประกันภัยบ้าน\"you

ประกันภัยบ้าน

2019/01/25 875053👁️‍🗨️

ประกันภัยบ้าน อยู่ในประเภท ประกันอัคคีภัย ซึ่งประกันอัคคีภัย ประเภทที่อยู่อาศัยจะแบ่งเป็น ประกันภัยบ้านและคอนโด (ห้อง) ในปัจจุบันประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย จะมี package หรือ แผนประกันภัยต่างๆออกมากมาย และเพิ่มความคุ้มครองต่างๆเข้าไป ซึ่ง ถือเป็นภัยเพิ่มที่ซื้อเพิ่มเข้าไปได้เช่นกัน แต่ การออกสินค้าประกันอัคคีภัยเป็นแบบ package นั้นทำให้เบี้ยประกันถูกลง มากกว่าการซื้อเพิ่ม โดยเฉพาะ

ประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครอง 2 ส่วน
– สิ่งปลูกสร้าง ไม่รวมฐานราก
– ทรัพย์สินภายในบ้าน หรือ เฟอร์นิเจอร์

ความคุ้มครองพื้นฐาน ประกันอัคคีภัย
1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ระเบิด (จากแก๊สที่ใช้สำหรับที่อยู่อาศัย)
(สำหรับอัคคีภัยที่ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัย คุ้มครองมาตรฐาน 3 ข้อ)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอัคคีภัย
4. ภัยยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ยกเว้นความเสียหายนั้นเกิดจากยานพาหนะ หรือ ช้าง ม้า วัว ควาย ของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำการในลักษณะที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย
5. ภัยอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน เว้นแต่ความเสียหายอันเกิดจากอากาศยานที่ผู้เอาประกันภัยได้อนุญาตให้ลงในพื้นที่ซึ่งตนมีสิทธิให้ลงได้ คำว่า อากาศยาน ดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง จรวด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ
6. ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำจากท่อน้ำถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตูวงกบ ประตู หน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ 
อาจซื้อความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มได้ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ฯลฯ
(สำหรับอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย คุ้มครองมาตรฐาน 6 ข้อ)


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow