INSURANCETHAI.NET
Sun 17/10/2021 9:51:44
Home » ข่าวประกันภัย » ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย GDPR\"you

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย GDPR

2018/10/29
สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมาย General  Data Protection Regulation หรือ GDPR

เพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองของสหภาพยุโรปไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผลจาก ที่ใดในโลก และกฎหมายดังกล่าวมีสภาพบังคับไม่จำกัดเฉพาะต่อประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเท่านั้น

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยกฎหมายดังกล่าวนี้ อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจภาคการเงินและภาคการประกันภัยที่มีลูกค้าเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎหมายดังกล่าว สำหรับกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย อยู่ในระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ….. เพื่อที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป และคาดว่าจะมีการบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้  ซึ่งจะบังคับใช้กับผู้ประกอบการไทย ที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาใช้ในกิจการ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ปรากฏในร่างกฎหมายฉบับนี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย General Data Protection Regulation หรือ GDPR ของสหภาพยุโรป

เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานกำกับ โดยสำนักงาน คปภ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้ หลักเกณฑ์ต่างๆ และประเด็นที่สำคัญ เกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย GDPR ที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประกันภัย

การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันภัยเพื่อรับมือกับข้อกำหนดภายใต้(ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป” เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี่ จำกัด
บรรยายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับข้อกำหนดที่สำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. … และข้อกำหนดที่สำคัญของกฎหมาย General Data Protection Regulation หรือ GDPR ของสหภาพยุโรปที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประกันภัย  มีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 100 คน จากสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย

สร้างความตระหนักและระมัดระวังต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับภาคธุรกิจประกันภัยไทยอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทเอง ก็ต้องมีการให้ความยินยอมทั้งเป็นหนังสือยินยอม หรือยินยอมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 19 และมาตรา 27 แห่งพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. และกฎหมายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทน ตามมาตรา 20(2) แห่งพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….อีกด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป แม้ว่าได้ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยไทยขณะอาศัยในประเทศไทย แต่หากเมื่อลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศในสหภาพยุโรปและได้มีการขอรับบริการหรือเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยไทย ก็ย่อมส่งผลให้บริษัทประกันภัยไทยอยู่ภายใต้กฎหมาย GDPR เป็นต้น
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow