INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:50:29
Home » ประกันคุ้มภัย ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – ประกันคุ้มภัย\"you

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – ประกันคุ้มภัย

2012/07/01 1436👁️‍🗨️

ให้ความคุ้มครอง ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ ดังต่อไปนี้

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ตามกฎหมาย)

บาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต
ยกเว้น บุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
สูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ยกเว้น ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย เป็นเจ้าของหรือ ครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล หรือควบคุม หรือกำลังใช้
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้อง ด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
อุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย
คุ้มครองในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้
สูญเสียชีวิต อวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์
ค่ารักษาพยาบาล

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (เฉพาะไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากถุงกอล์ฟ)
คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้
ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือ
ในขณะเดินทางไปกลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว

โบนัสพิเศษ “Hole-in-One”
การแข่งขันเป็นทางการ มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนามและผู้จัดการแข่งขัน
การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขัน มีหลักฐานลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนาม

หมายเหตุ :
การจ่ายเงินรางวัล “Hole-in-One” จำกัดเพียงครั้งเดียวต่อปี
อาณาเขตที่คุ้มครอง : ประเทศไทย

ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
แผน 1
แผน 2
1. บุคคลภายนอก
1.1 บาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต
1.2 สูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
500,000 บาท/คน/ครั้ง
1,000,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ผู้เอาประกันภัย
2.1 สูญเสียชีวิต อวัยวะและสายตา ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
200,000 บาท
500,000 บาท
   2.2 ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์
1,000 บาท/สัปดาห์
1,000 บาท/สัปดาห์
   2.3 ค่ารักษาพยาบาล
20,000 บาท
50,000 บาท
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
สูญหายหรือเสียหายต่อ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือ รถลากถุงกอล์ฟ
20,000 บาท
30,000 บาท
4. โบนัสพิเศษ “Hole-in-One”
4.1 การแข่งขันเป็นทางการ
15,000 บาท/ครั้ง/ปี
15,000 บาท/ครั้ง/ปี
   4.2 การแข่งขันทั่วไป
10,000 บาท/ครั้ง/ปี
10,000 บาท/ครั้ง/ปี
เบี้ยประกันภัยสุทธิต่อปี
(ก่อนอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
850 บาท
1,380 บาท
เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี
(หลังอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
913.78 บาท
1,483.02 บาท

 

ข้อยกเว้น

  1. สงคราม ปฏิวัติ กบฎ การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การจลาจล นัดหยุดงาน
  2. ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องจากการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
  3. การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟ
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow