INSURANCETHAI.NET
Sun 16/05/2021 3:18:12
Home » Uncategorized » เบี้ยประกันสุขภาพจะแพงขึ้นหรือถูกลง?\"you

เบี้ยประกันสุขภาพจะแพงขึ้นหรือถูกลง?

2020/09/18

การจะตอบคำถามนี้ได้ต้องรู้ว่า ปัจจัยใดที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพ
ซึ่งอาจได้แก่ …
1.ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อคน
2.จำนวนคนที่ทำประกันสุขภาพ
3.ภาวะสุขภาพของคน
4.เทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วย
5.ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นมาในแผนประกัน
6.สวัสดิการรัฐ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow