INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:51:27
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ » ประกันภัยขนส่งทางทะเล – ms-ins\"you

ประกันภัยขนส่งทางทะเล – ms-ins

2012/07/01 1510👁️‍🗨️

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณารายละเอียดดังนี้

 • เลือกเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า

  สินค้าโดยทั่วๆ ไปที่มีการบรรจุหีบห่อ เงื่อนไขความคุ้มครองมักใช้เงื่อนไขแบบมาตรฐาน ที่เรียกว่า Institute Cargo Clauses ซึ่งมีให้เลือก 3 เงื่อนไขด้วยกัน คือ

  เงื่อนไข “A” สำหรับการคุ้มครองที่กว้างที่สุด

  เงื่อนไข “B” สำหรับการคุ้มครองอุบัติเหตุที่ร้ายแรง เช่นรถคว่ำ เรือชนกัน เกยตื้น ไฟไหม้ และรวมถึงความเสียหายจากการเปียกน้ำด้วย

  เงื่อนไข “C” คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเท่านั้น

  อย่างไรก็ตาม สินค้าบางประเภท ควรต่อรองการค้มครองเพิ่มเติมนอกเหนือจาก standard clause ข้างต้นเพื่อให้ได้ความคุ้มครองตรงกับความเสียงภัยของสินค้ามากที่สุด ควรเลือกเงื่อนไข ความคุ้มครองที่ร่างขึ้นสำหรับสินค้านั้นๆ โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกรวมๆ ว่าเงื่อนไขพิเศษ (Trade Clauses) เช่น

  Bulk Oil Clauses สำหรับคุ้มครองน้ำมันที่บรรทุกในเรือบรรทุกน้ำมัน
  Institute Frozen Foods Clauses สำหรับสินค้าที่แช่แข็ง
  Institute Frozen Meat Clauses สำหรับสินค้าที่เป็นเนื้อแช่แข็ง
  Institute Coal Clauses สำหรับคุ้มครองถ่านหิน

 • ควรระบุให้กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตลอดเส้นทางของการขนส่ง

  คลัง สินค้าของผู้ซื้อสินค้าสมมติว่าตั้งอยู่ในเชียงใหม่ สินค้านำเข้ามาจากญี่ปุ่น ซึ่งเรือสินค้า จะต้องเข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพฯ ก่อนขนส่งต่อภายในประเทศไปยังจังหวัดอยุธยา จึงควรระบุ ในกรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง เริ่มจากฮ่องกงผ่านกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ (From Japan via Bangkok to Ayudhaya)

 • ควรพิจารณาดูว่าสัญญาซื้อขายเป็นเงื่อนไขแบบใด ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายแบบ C.I.F.

  ใน กรณีที่เป็นสินค้าส่งออกจะต้องตรวจดูเงื่อนไขของ L/C ที่ผู้ซื้อสินค้าระบุมาว่า ให้ใช้เงื่อนไข ความคุ้มครองแบบใด ถ้าผู้ซื้อระบุการคุ้มครองที่กว้างกว่าประเพณีนิยม ของการซื้อขาย ชนิดนั้น ผู้ซื้อมีหน้าที่รับภาระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปกติ

 • ข้อมูลและรายละเอียดสำหรับทำประกันภัย

  ชื่อผู้เอาประกันภัย
  ชื่อและประเภทของสินค้าที่เอาประกันภัย
  จำนวนเงินเอาประกันภัย
  เส้นทางการขนส่ง ควรระบุเมืองต้นทาง และเมืองปลายทางให้ชัดเจนในกรณีที่มีการถ่ายลำ จะต้องระบุเมืองท่าที่มีการถ่ายลำด้วย
  เงื่อนไขความคุ้มครองที่ต้องการ

  ภายหลังจากที่สินค้า ขึ้นเรือเรียบร้อย จะต้องแจ้งข้อมูลให้บริษัททราบเพื่อออกกรมธรรม์ ดังนี้
  ชื่อเรือหรือยานพาหนะ
  ที่ใช้บรรทุกสินค้า
  ชื่อเรือที่มีการถ่ายลำ (ถ้ามี)
  วันที่เรือออกเดินทาง
  ชื่อเมืองท่าต้นทาง และปลายทาง
  จำนวนหีบห่อและเครื่องหมายบนหีบห่อ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow