INSURANCETHAI.NET
Tue 07/02/2023 1:45:37
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) ฟอลคอนประกันภัย » iMotor ประกันภัยรถยนต์ประเภท1,3,5 – ฟอลคอนประกันภัย\"you

iMotor ประกันภัยรถยนต์ประเภท1,3,5 – ฟอลคอนประกันภัย

2012/08/08 716👁️‍🗨️

อุ่น ใจด้วยความคุ้มครองทั้งรถคุณและคู่กรณี รวมถึงประกันอุบัติเหตุส่วน บุคคล พร้อมรับสิทธิพิเศษ*ต่างๆ อาทิ ส่วนลดล่วงหน้าสูงสุด 5,000 บาท คูปองสมนาคุณสูงสุดมูลค่า 3,000 บาทและค่าลากรถเนื่องจากอุบัติเหตุ 100%

  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท1
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท3
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท5

*สิทธิพิเศษต่างๆ ขึ้นอยู่กับประกันรถยนต์แต่ละประเภท

iMotor 5000 ประกันภัยรถยนต์ประเภท1

ความคุ้มครอง รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ (ป้ายฟ้า)
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 1,000,000 บาท/คน 500,000 บาท/คน 500,000 บาท/คน
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง
2. รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน
3. ความเสียหายต่อรถยนต์ ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (ภัยเพิ่ม)
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 100,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน 200,000 บาท/คน 200,000 บาท/คน

ความคุ้มครองดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของบริษัทฯ

เงื่อนไข
• คุ้มครองไม่เกิน 7 คน รวมผู้ขับขี่ • ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน • ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่ใช่รถยนต์รับจ้าง หรือให้เช่า
• รับประกันภัยรถยนต์ อายุไม่เกิน 7 ปี สำหรับกรณี ซ่อมอู่ประกัน และอายุไม่เกิน 3 ปี สำหรับอู่ห้าง

สิทธิพิเศษประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
• ส่วนลดล่วงหน้าสูงสุด 5,000 บาท* ไม่เคลมไม่ต้องคืน • คุ้มครองค่าลากเนืองจากอุบัติเหตุ 100% • คูปองสมนาคุณ มูลค่า 3,000 บาท

 

iMotor Smart 3 ประกันภัยรถยนต์ประเภท3

ความคุ้มครอง รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ (ป้ายฟ้า)
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 300,000 บาท/คน 300,000 บาท/คน 300,000 บาท/คน
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (ภัยเพิ่ม)
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 50,000 บาท/คน 50,000 บาท/คน 50,000 บาท/คน
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 50,000 บาท/คน 50,000 บาท/คน 50,000 บาท/คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี-อากร) 2,300.50 บาท 3,200.37 บาท 3,800.64 บาท

ความคุ้มครองดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ของบริษัทฯ

เงื่อนไข
• คุ้มครองไม่เกิน 7 คน รวมผู้ขับขี่
• รถกระบะ คุ้มครองไม่เกิน 3 คน รวมผู้ขับขี่ น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน
• รถตู้ คุ้มครองไม่เกิน 12 ที่นั่ง รวมผู้ขับขี่ และใช้งานส่วนบุคคล

 

iMotor Smart Save ประกันภัยรถยนต์ประเภท5

  ความคุ้มครอง รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ (ป้ายฟ้า)
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 1,000,000 บาท/คน 1,000,000 บาท/คน 1,000,000 บาท/คน
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,500,000 บาท/ครั้ง 1,500,000 บาท/ครั้ง 1,500,000 บาท/ครั้ง
1.2 ความเสียหายต่อรถยนต์ 250,000 บาท/ครั้ง 250,000 บาท/ครั้ง 250,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (ภัยเพิ่ม)
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 บาท/คน 200,000 บาท/คน 200,000 บาท/คน
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 200,000 บาท/คน 200,000 บาท/คน 200,000 บาท/คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/คน 300,000 บาท/คน 300,000 บาท/คน
เบี้ยประกันภัย  (รวมภาษี-อากร) 6,900.43 บาท 7,400.12 บาท 7,400.12 บาท

ความคุ้มครองดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 ของบริษัทฯ

เงื่อนไข
• หากกรณีที่ผู้ขับขี่ หรือผู้เอาประกัน เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ตามกฏหมาย ต้องรับผิดชอบ ความเสียหาย ส่วนแรก 2,000 บาท
• ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
• ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่ใช่รถยนต์รับจ้าง หรือให้เช่า
• อายุรถไม่เกิน 15 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 676 9999


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow