INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:14:48
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติม multiple CI เมืองไทยประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติม multiple CI เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/21 2948👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่นของแบบประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม multiple CI
1. คุ้มครอง 35 โรคร้ายแรง แบ่งเป็น 4 กลุ่มโรคร้ายแรง
2. รับทันที 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วย 35 โรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3. ผู้เอาประกันภัยหยุดชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อรับผลประโยชน์ครั้งที่ 1 และยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออีก 10 ปี ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติมนี้ยังต้องไม่สิ้นสุดผลบังคับไปก่อนตามเงื่อนไขการ สิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม
4. รับความคุ้มครองสูงสุด 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขในการรับประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม multiple CI
1. อายุที่รับประกันภัย : 18 – 60 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี)
2. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. ระยะเวลาเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก และอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้
โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
4. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้
5. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
ทั้งนี้ เมื่อรวมแบบผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ กับจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรง และสัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งอื่นๆ ทุกกรมธรรม์ ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ และสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ เลดี้ พลัส แล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมต้องไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักแต่ละกรมธรรม์ และเมื่อรวมทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
6. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
จำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพประกอบด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยของ แบบประกันภัยหลัก, จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลีฟวิ่ง และสัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ รวมกันที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัทไม่เกิน 5 ปี

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม multiple CI มีทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กรณีการพบหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในสัญญา เพิ่มเติมนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง และการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทตกลง รับประกันภัย หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ขาดผลบังคับครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้น หลังสุด
(2) อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ หรือเป็นผลมาจากโรคร้ายแรงทุกชนิดซึ่งเกิดขึ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่บริษัทรับประกันภัยหรือนับจากวันที่บริษัทได้ต่ออายุสัญญา เพิ่มเติมนี้หลังจากที่สัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ดูแล หรือดำเนินการรักษา
(3) การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ( AIDS and HIV )

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถ นำ ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow