INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 5:50:53
Home » กมลประกันภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง » ประกันภัยขนส่งทางทะเล – กมลประกันภัย\"you

ประกันภัยขนส่งทางทะเล – กมลประกันภัย

2011/03/11 1887👁️‍🗨️

ประกันภัยขนส่งทางทะเล – กมลประกันภัย

ให้บริการการประกันภัยการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยให้ความคุ้มครองทั้งการทางเรือ เครื่องบิน รถบรรทุก และรถไฟ

การประกันภัยทางทะเล แบ่งเป็น 2 ประเภท

การประกันภัยตัวเรือ ( Marine Hull Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือ(ลำที่เอาประกันภัย) และเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดที่ติดตั้งบนเรือจากภัยต่าง ๆ ที่ระบุ ได้แก่ ภัยต่าง ๆ จากทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือเส้นทางน้ำอื่นๆ ไฟ ระเบิด การโจรกรรม โดยใช้กำลัง ประทุษร้ายจากบุคคล ภายนอกเรือ การทิ้งทะเลโจรสลัดอุบัติภัย จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดนกับเครื่องบิน หรือวัตถุที่หล่น จากอากาศยาน ยานพาหนะทางบก ท่าเทียบหรืออุปกรณ์ของท่าเรือ แผ่นดินไหว ภูเขา ไฟระเบิด ฟ้าผ่า อุบัติเหตุในการขนถ่ายสินค้า การเคลื่อนตัวของสินค้า หรือเชื้อเพลิง หม้อน้ำระเบิด เพลาแตกหัก หรือข้อบกพร่องแฝงเร้น ของเครื่องจักรหรือตัวเรือความเลินเล่อของนายเรือ ลูกเรือ หรือนำร่อง ความเลินเล่อของผู้ซ่อมเรือผู้เช่าเหมา การกระทำโดยมิชอบของนายเรือและลูกเรือ

การประกันภัยขนส่งสินค้า (Marine Cargo Insurance)
คุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล ทางบก หรือทางอากาศ โดยให้บริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (IMPORT/EXPORT)
ความคุ้มครอง
คุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัยซึ่งอยู่ในระหว่างขนส่งทางทะเลตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้รับสินค้าปลายทาง โดยทางทะเล /อากาศ/รถยนต์/รถไฟ/พัสดุภัณฑ์

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลจะมีแบบความคุ้มครองอยู่ 3 แบบ คือ
1) Institute Cargo Clauses (A)
2) Institute Cargo Clauses (B)
3) Institute Cargo Clauses (C)

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางอากาศจะมีแบบความคุ้มครองหลัก อยู่ 3 แบบ คือ
1) Institute Cargo Clauses (Air) Excluding Sending by Post
2) Air Transportation Clause
3) Institute Parcel Post Clauses (All risk)
* ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดูได้จากด้านล่าง

กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ(INLAND TRANSIT)
ความคุ้มครอง
1) แบบการเสี่ยงภัยทุกชนิด :
ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก และความเสียหายทั่วไป( General
Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้า ที่เอาประกันภัยรวมทั้ง ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ( GeneralAverage Contribution) และค่ากู้ภัย ( Salvage Charges)ที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือ ตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น

2) แบบระบุภัย :
คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก อัคคีภัยการระเบิดหรือฟ้าผ่าและยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะรวมถึง หัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงของ
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง(CARRIER LIABILITY)
ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลา ประกันภัยตั้งแต่ เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยัง ยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ และเป็นการขนส่ง โดยยาน
พาหนะขนส่งที่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของ ของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะ
ขนส่งและการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Institute Cargo ClausesA ข้อ 1-16
Institute Cargo ClausesB ข้อ 1-13
Institute Cargo ClausesC ข้อ 1-10

Marine Cargo Clause – ภัยที่คุ้มครอง
1 อัคคีภัย , ภัยระเบิด
2 เรือจมหรือตะแคง , เรือเกยตื้น , เรือชนกัน , เรือโดนกัน ,เรือล่ม
3 ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำหรือตกรางหรือชนกัน
4 ส่วนเฉลี่ยในความรับผิดกรณีเรือชนกัน
5 การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งเรือใช้หลบภัย
6 การเสียสละในความเสียหายร่วมกัน General Average
7 การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย Jettison
8 การกู้เรือ และ ค่ากู้สินค้า Sue and Labour Charges
9 ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
10 สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อ ที่เกิดขึ้นขณะ ขนขึ้นหรือ ขนลงจากเรือหรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยนเรือ
11 แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
12 สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล
13 สินค้าเปียกเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสระวางเรือ หรือเข้าสู่คอนเทนเนอร์ หรือในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า
14 สินค้าเปียกน้ำฝน
15 การกระทำโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ
16 สินค้าถูกปล้นโดยโจรสลัด
17 สินค้าถูกลักขโมย
18 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากภัยอื่นซึ่งมีสาเหตุจากภายนอก และเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เช่น การแตกหักร้าวฉีกขาดการปนเปื้อน กับวัตถุหริอ สินค้าอื่น กะเทาะ การเกิดสนิม การบุบสลาย ทำให้สินค้ารั่ว ไหลเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow