INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 19:59:51
Home » Uncategorized » ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง\"you

ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

2019/08/30

ประกันภัยทดแทนแรงงาน

คุ้มครอง และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุใน กฏหมายแรงงาน

ชดใช้สำหรับ ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง ต่อลูกจ้าง หรือ ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง

คุ้มครอง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุใน กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

ชดใช้สำหรับ ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ละเลยการดูแล เอาใจใส่ของนายจ้าง

ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดชอบของนายจ้าง

ให้ความคุ้มครองพนักงานลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย เนื่องจาก
1.อุบัติเหตุต่อชีวิต ร่างกาย หรือเจ็บป่วย
ซึ่งเกิด ในระหว่างการทำงาน และเนื่องจากงาน ที่ทำตามกฎหมายแรงงาน
2.อุบัติเหตุ
ในระหว่างการทำงาน ซึ่งพนักงานลูกจ้าง ได้รับเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้ประมาท เลินเล่อ อันเป็นความรับผิดของนายจ้าง ต่อลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow