INSURANCETHAI.NET
Wed 21/02/2024 9:09:26
Home » Uncategorized » การประกันชดเชยสำหรับคนงาน(เงินทดแทนแรงงาน)=WCI\"you

การประกันชดเชยสำหรับคนงาน(เงินทดแทนแรงงาน)=WCI

2019/08/30 3851👁️‍🗨️

ประกันชดเชยสำหรับคนงาน(เงินทดแทนแรงงาน)
workmen’s compensation insurance=WCI

ประกันความรับผิดชอบของนายจ้าง (ต่อลูกจ้าง)
Employers’ Liability Insurance= ELI

มีความหมายเดียวกัน

ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน  คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างในระหว่างการจ้างงานสำหรับกรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยรวมถึงการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน

การประกันค่าชดเชยสำหรับคนงานคืออะไร?

คือกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งครอบคลุมความรับผิดทางกฎหมายของคุณในฐานะนายจ้าง เพื่อเป็นการประกันพนักงานของคุณทั้งหมด ซึ่งคุ้มครองคุณจากค่าใช้จ่ายและค่าชดเชยต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นผลมาจาก อุบัติเหตุและ โรคที่เกิดจากอาชีพ

ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการว่าจ้างภายใต้ความรับผิดชอบของนายจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าทดแทนแรงงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ

ความคุ้มครองหลัก ของ ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

ครอบคลุมถึงค่าชดเชยต่างๆ สำหรับความรับผิดตามกฎหมาย
ค่าทดแทนเพื่อการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลของพนักงาน เกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคจากอาชีพซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างสัญญาว่าจ้างของพนักงาน ภายใต้ความรับผิดชอบของนายจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าทดแทนแรงงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ

การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน เหมาะกับใคร?

บริษัทหรือผู้ประกอบการทั่วไป

ความคุ้มครองเบื้องต้น ของประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีที่ลูกจ้างซึ่งทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในขณะนั้นได้รับบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ หรือเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่อง
จากการปฏิบัติงานในเวลาทำงาน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดจ่ายค่าทดแทนเพื่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่า
ทดแทนแรงงาน หรือผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในฐานะนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ
ต่อสู้คดีเพื่อการเรียกร้องค่าทดแทนนั้น

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?

1.จำนวนเงินเอาประกันภัย
2.ประเภทกิจการ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow