INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:53:00
Home » อัพเดทประกันภัย » การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุตุลาการ ของสำนักงาน คปภ. มีวิธีดำเนินการอย่างไร?\"you

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุตุลาการ ของสำนักงาน คปภ. มีวิธีดำเนินการอย่างไร?

2017/06/01 1723👁️‍🗨️

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุตุลาการ ของสำนักงาน คปภ. มีวิธีดำเนินการอย่างไร?
และเป็นเช่นเดียวกับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม หรือไม่?

กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความเป็นสากลภายใต้ “อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ” หรือ New York Convention 1958 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคสมาชิกดังกล่าวด้วย

สำหรับประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการขึ้นภายในประเทศขึ้น ได้แก่ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ..ฯ เป็นกฎหมายแม่บทในการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวนี้

ดังนั้น ในการดำเนินการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรม หรือสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม หรือสำนักงาน คปภ หรือสถาบันอื่นใดที่จัดให้มีการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบอนุญาโตตุลาการนี้ ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการเช่นเดียวกัน

และการที่หน่วยงานใดจะได้ตราระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เพื่อใช้บังคับกับการระงับข้อพิพาทตามขอบเขตอำนาจของหน่วยงานนั้น ต้องสอดคล้องและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ

สรุปแล้ว กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ไม่จะจัดทำขึ้นที่หน่วยงานใด ก็ใช้หลักการในการดำเนินกระบวนการเหมือนกัน แต่อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องรูปแบบของเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายในดำเนินกระบวนพิจารณาเท่านั้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow