INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 17:04:43
Home » กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต » แบบประกันกรุงไทยธนวัฏ\"you

แบบประกันกรุงไทยธนวัฏ

2010/09/23 3580👁️‍🗨️

แบบประกันกรุงไทยธนวัฏ
คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกันภัย
1. ได้รับอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. มีอายุเกิน 16 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
3. ได้แถลงสุขภาพในใบแถลงสุขภาพของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

วันเริ่มคุ้มครอง – วันครบรอบปีกรมธรรม์
วันที่ 1 มีนาคม – วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป

ความคุ้มครอง
1. เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
2. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

จำนวนเงินเอาประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัยของสมาชิกแต่ละรายสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

การชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยประกันรายปี (ปีละ 1 ครั้ง), กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีมูลค่าเวนคืนเงินสด

ผลประโยชน์
จ่ายให้แก่ : ผู้ถือกรมธรรม์(ผู้ให้กู้) ในจำนวนเท่ากับ
1. หนี้ค้างชำระของสินเชื่อ กรุงไทย ธนวัฏ และ
2. ส่วนเกินของหนี้ค้างชำระดังกล่าว ผู้ถือกรมธรรม์จะจ่ายต่อให้กับสมาชิกผู้เอาประกันภัยผู้นั้นหรือทายาทหรือ กองมรดกของสมาชิกผู้เอาประกันภัยผู้นั้นต่อไป

จำนวนเงิน: จำนวนเงินผลประโยชน์ในกรณีเสียชีวิต จะถูกจ่ายดังนี้
1. วงเงินสินเชื่อ กรุงไทยธนวัฏที่ได้รับอนุมัติ ณ วันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหลังสุด
* วันครบรอบปีกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่เสียชีวิต หรือ
* วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ หรือ
* วันที่บริษัทได้รับแจ้งถึงการเพิ่มผลประโยชน์ดังกล่าว พร้อมกับได้รับชำระเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นแล้ว
หรือ
2. จำนวนเงินที่ต่ำกว่าข้อ 1 ซึ่งเป็นที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และผู้ถือกรรมสิทธิ์ และได้ถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูลของสมาชิกผู้เอาประกันภัยผู้ฟื้นแล้ว

จำนวนเงินผลประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ จะถูกจ่าย ดังนี้
1. จ่ายร้อยละ 10 หลังจากสมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ตามคำนิยามที่กำหนดไว้วันสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
2. จ่ายส่วนที่เหลือร้อยละ 90 เมื่อครบกำหนด 6 เดือน ภายหลังจากวันที่จำนวนเงิน ร้อยละ 10 ข้อ 1ได้ถูกจ่ายออกไปแล้ว โดยที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยยังคงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอยู่

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow